Login:

Zapraszamy do wstąpienia do PTB. Oferujemy możliwość nawiązania współpracy z naukowcami z przodujących jednostek naukowych zajmujących się zastosowaniami matematyki i statystyki w naukach przyrodniczych oraz możliwość publikacji wyników prac naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.


Członkiem Towarzystwa może być każdy, kto

  • opublikował drukiem lub przedstawił na posiedzeniu Towarzystwa własną pracę naukową,
  • stosuje metody biometryczne,
  • uznaje cele i zadania wymienione w statucie.

Osoba spełniająca warunki wymienione powyżej zostaje przyjęta w poczet członków Towarzystwa, jeżeli:

  • została polecona Towarzystwu przez dwóch członków na piśmie,
  • podpisała deklarację członkowską,
  • uzyskała większość głosów Zarządu.^ przejdź do góry