Wiadomości Entomologiczne, 2003, Vol. XXII

No. 1
 • Marek BIDAS, Marek PRZEWOŹNY - Materiały do poznania kałużnic (Coleoptera: Hydrophiloidea) Gór Świętokrzyskich. s. 5
 • Paweł JAŁOSZYŃSKI - Materiały do poznania Scydmaenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. s. 13
 • Bernard STANIEC - Nowe dane o występowaniu niektórych Staphylinidae (Coleoptera) we wschodniej Polsce. s. 25
 • Rafał RUTA, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Szymon KONWERSKI - Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea FLEMING, 1821 (Coleoptera) w Polsce. s. 33

Krótkie doniesienia:

332 Nowe stanowiska żagnicy torfowej Aeshna subarctica elisa-bethae DJAKONOV, 1922 na Pomorzu Zachodnim - P. MROWIŃSKI, A. ZAWAL; 333 Aeshna affinis (VANDER L.) (Odonata: Aeshnidae) w dolinie Bugu w roku 2000 - P. BUCZYŃSKI; 334 Nowe stanowisko Orthetrum coerulescens (FONSCOLOMBE, 1837) (Odonata: Libellulidae) w południowo-wschodniej Polsce - P. BUCZYŃSKI, P. ZIĘBA; 335 Nowe dane o ważkach (Odonata) Pojezierza Mazurskiego - Ch. WILLIGALLA; 336 Materiały do poznania ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionoidea) Podlasia - R. GOSIK , J. ŁĘTOWSKI; 337 Calamobius filum (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) omyłkowo wykazany z Polski - weryfikacja danych z piśmiennictwa - J. MiCHALCEWlCZ; 338 Kałużnice (Coleoptera: Hydrophiloidea) nowe dla Pojezierza Mazurskiego i Pomorskiego - A. GAWROŃSKI, P. BUCZYŃSKI, M. PRZEWOŹNY; 339 Wodne chrząszcze (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae) złowione w Lublinie w latach 1967-1972 - P. BUCZYŃSKI, W. KOWALIK, M. PRZEWOŹNY; 340 Materiały do poznania ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae) Roztocza - J. ŁĘTOWSKI, R. GOSIK, W. CZARNIAWSKI; 341 Nowe stanowiska ośmiu ciekawych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce - R. JASKUŁA, M. GRABOWSKI; 342 Nowe stanowiska kilku ciekawych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce - R. JASKUŁA, R. RUTA; 343 Nowe dla Podlasia i Wyżyny Lubelskiej kałużnice (Coleoptera: Hydrophilidae) - M. PRZEWOŹNY, A. LASOŃ; 344 Drugie stanowisko Stenus oscilator RYE, 1870 (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce - B. STANIEĆ; 345 Nowe stanowiska gatunków z rodzaju Cassida L. (Coleoptera: Chrysomelidae) - L. BOROWIEC; 346 O występowaniu Elachista chrysodesmella ZELLER, 1850 (Lepidoptera: Elachistidae) w Polsce - T BARAN


No. 2
 • Jan Krzysztof KOWALCZYK, Katarzyna SZCZEPKO - Uwagi o taksonomii i występowaniu dwóch gatunków klecanek - Polistes gallicus (LINNAEUS, 1767) i P. dominulus (CHRIST, 1791) (Hymenoptera: Vespidae) w Polsce. s. 69
 • Bogdan WlŚNlOWSKl, Krzysztof WERSTAK - Materiały do poznania grzebaczowatych (Hymenoptera: Sphecidae) Pienińskiego Parku Narodowego. s. 73
 • Andrzej M. BUCIOR - Przyczynek do poznania rzadko spotykanych w Polsce gatunków zwójkówek (Lepidoptera: Tortricidae). s. 81
 • Beata KOWALSKA-ULCZYŃSKA, Wojciech GiŁKA - Komary (Diptera: Culicidae) miejscowości Wyskok na Mazurach. s. 91

Materiały metodyczne i przeglądowe
Maria BEIGER - Stan poznania fauny owadów minujących Polski s. 101

Materiały historiograficzne
Jerzy PAWŁOWSKI - Gabriela i Edward MAZUROWIE. s. 107


Krótkie doniesienia: 347 Chronione gatunki ważek (Odonata) w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym - P. MROWIŃSKI; 348 Nowe dane o występowaniu kilku gatunków Pterophoridae (Lepidoptera} w Polsce - T. BARAN; 349 Nowe stanowiska rzadkich gatunków Microlepidoptera (Lepidoptera) z miejscowości Tyczyn (południo-wo-wschodnia Polska) - T. BARAN; 350 Nowe stanowisko Cucullia balsamitae BOISDUVAL, 1840 (Lepidoptera: Noctuidae} w Polsce - Janusz NOWACKI; 351 Nowe dane o dwóch gatunkach zwójkówek (Lepidoptera:Tortńcidae) w północnej Polsce -P. DANLOWSKI; 352 Microlepidoptera (Depressaridae, Oecophoridae) nowe dla województw: łódzkiego i dolnośląskiego - I. SZELĄG; 353 Nowe stanowiska muchówek mrokawkowatych - Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) w Puszczy Kozienickiej - A. NOWOSAD, K. SACHANOWICZ s. 115
Kronika s. 123
Komunikaty s. 106


No. 3
 • Oleg ALEKSANDROWICZ - Badister collańs MOTSCHULSKY, 1845 - nowy dla fauny Polski gatunek z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae). s133
 • Łukasz NOWAK - Przypadek symetrycznej teratologii czułków u Polyphylla fullo (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae). s139
 • Mieczysław MAZUR - Ryjkowce (Coleoptera: Nemonychldae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) siedlisk kserotermicznych Polski. II. Szczepanowice koło Miechowa. s143
 • Marek WANAT, Rafał GOSIK - Nowe dane o występowaniu Poophagus hopffgarteni TOURNIER, 1873 (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce. s151
 • Wojciech CZARNIAWSKI, Rafał GOSIK, Elżbieta BUDZYŃSKA - Nowe stanowiska wielbłądek (Raphidiopterd) na Lubelszczyźnie. s157
 • Beata BĄK, Jerzy WILDE - Tempo rozwoju populacji murarki ogrodowej - Osmia rufa (L.) (Hymenoptera: Apidae} w sztucznych gniazdach trzcinowych. s161
 • Stanisław CZACHOROWSKI, Krzysztof FRĄCKIEL - Nowe i prawdopodobnie jedyne stanowisko Semblis phalaenoides (LlNNAEUS, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) w Polsce. s169

Materiały metodyczne i przeglądowe
Jakub MlCHALCEWlCZ - Purpurówka Kaehlera Purpuńcenus kaehleri (LlNNAEUS, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. 173

Krótkie doniesienia: 354 Pierwsze stwierdzenie Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) na Pojezierzu Zachodniopomorskim - G. MlCHOŃSKI; 355 Nowe dane o ważkach (Odonata} północno-wschodniej Polski - H. DONATH; 356 Psylliodes laticollis KUTSCHERA, 1864 (Coleoptera: Chrysomelidae), nowy dla fauny Polski - Lech BOROWIEC; 357 Nowe stanowiska Nycteribia (N.) kolenatii THEODOR et MOSCONA, 1954 (Diptera, Pupipara: Nycteribiidae) w Polsce - A. NOWOSAD. 187
Kronika: s191
Recenzje: s138, 168, 185


No. 4
 • Anna KLASA, Grażyna SOIKA, Gabriel ŁABANOWSKI - Massilieurodes chittendeni (LAING, 1928) - nowy dla fauny Polski gatunek mączlika (Hemiptera: Aleyrodidae). s 197
 • Tadeusz PAWLIKOWSKI, Krzysztof PAWLIKOWSKI - Zasiedlanie drewnianych skrzynek lęgowych dla ptaków przez osę saksońską Dolichovespula saxonica (FABR.) (Hyme-noptera: Vespidae) w Puszczy Boreckiej. s 201
 • Krzysztof SZPILA - Rzeczywisty wpływ plujek - parazytoidów (Diptera: Calliphoridae) na dżdżownice (Oligochaeta: Lumbricidae) pól uprawnych, na tle danych literaturowych. s 211

Materiały metodyczne i przeglądowe
Tadeusz BARCZAK - Stan poznania i kierunki badań nad parazytoidami (Hymenoptera, parasitica) mszyc w Polsce. s221

Krótkie doniesienia: 358 Nowe stanowiska kusaków z rodzaju Acylophorus NORDMANN, 1837 (Coleoptera: Staphylinidae) w północnej Polsce - R. RUTA; 359 Nowe stanowiska oraz uwagi o biologii Hesperus rufipennis (GRAVENHORST, 1802) (Coleoptera: Staphylinidae) w środkowo-wschodniej Polsce - B. STANIEC; 360 Uwagi o występowaniu Scydmaenus perrisii (REITTER, 1882) i Scydmaenus hellwigii (HERBST, 1792) (Coleoptera: Scydmaenidae) na Wyżynie Lubelskiej - B. STANIEC; 361 Nowe stanowiska Potamophilux acuminatus (FABR1CIUS, 1782) i Macronychus quadrituberculatus Ph. MULLER, 1806 (Coleoptera: Elmidae) z południowo-wschodniej Polski - P. BUCZYŃSKI, K. PAŁKA; 362 Kolejne stanowiska Lignyodes bischoffi (BLATCHLEY, 1916) (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce - M. WANAT; 363 Longitarsus substriatus KUTSCHERA, 1863 (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce - P. POCHEĆ; 364 Nowe stanowisko Scirtes orbicularis PANZER (Coleoptera: Scirtidae) w Beskidzie Zachodnim - A. TRZECIAK; 365 Nowe stanowiska rzadkich gatunków błonkówek pasożytniczych (Hymenoptera parasitica) w Polsce - J. SAWONIEWICZ, M. ŁUSZCZAK; 366 Nowe stanowiska rzadkich gatunków z rodzaju Mompha HUBNER, 1825 (Lepictoptera: Momphidae) w Polsce - A. MAZURKIEWICZ, K. PAŁKA; 367 Nowe stanowiska rzadkich gatunków sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce - A. MAZURKIEWICZ, K. PAŁKA; 368 Nowe dane o występowaniu Decantha borkhausenii (ZELLER, 1839) i Oecophora bractella (LlNNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Oecophoridae) w Polsce - A. MAZURKIEWICZ, K. PAŁKA. s241

Kronika s 253


Poznań 2013-02-27