Wiadomości Entomologiczne, 2005, Vol. XXIV

No. 1

Bożena ŁAGOWSKA. Nowe dane o występowaniu i morfologicznej zmienności Parthenolecanium persicae (FABRICIUS, 1776) (Hemiptera: Coccidae) w Polsce.

Marek MIŁKOWSKI, Rafał RUTA. Gnilikowate (Coleoptera: Histeridae) okolic Radomia.

Marcin KADEJ. Dane o występowaniu przedstawicieli Dermestidae (Coleoptera) w Polsce.

Rafał RUTA. Nowe stanowisko pokątnika złowieszczka Blaps mortisaga (L.) (Coleoptera: Tenebrionidae) w dolinie Noteci oraz uwagi o występowaniu, biologii, ekologii i zagrożeniu pokątników.

Krótkie doniesienia:
399 Interesujące chrząszcze (Coleoptera) odłowione w Starej Brdzie Pilskiej na Pojezierzu Pomorskim. J. BOROWSKI, A. BYK, D. ŁĘGOWSKI;
400 Lathridius pseudominutus (STRAND) - chrząszcz nowy dla fauny Polski oraz inne interesujące chrząszcze (Coleoptera), odłowione w okolicach Kwisna na Pojezierzu Pomorskim. J. BOROWSKI, A. BYK, D. ŁĘGOWSKI; 401 Nowe stanowisko Hypocacculus rufipes (KUGELANN, 1792) (Coleoptera: Histeridae) w Polsce. A.BYK, S. MAZUR; 402 Pierwsze stwierdzenie Oreodytes sanmarkii (C. R. SAHLBERG, 1826) (Coleoptera: Dytiscidae) na stanowisku niżowym w Polsce. M. PRZEWOŹNY, P. BUCZYŃSKI; 403 Nowe stanowisko Aphodius (Chilothorax) conspurcatus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Scarabaeoidea) na Wysoczyźnie Elbląskiej. P. DOMINIAK; 404 Nowe stanowisko Aphodius (Phalacronothus) biguttatus GERMAR, 1824 (Coleoptera: Scarabaeoidea) na Wzgórzach Trzebnickich. K. ŻUK; 405 Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) - nowe stanowisko w Polsce. R. ROSSA, M. KARP; 406 Nowe stanowiska chrząszczy z rodzaju Symbiotes L. REDTENBACHER, 1849 (Coleoptera: Endomychidae) w zachodniej Polsce. P. JAŁOSZYŃSKI, Sz. KONWERSKI; 407 Nowe stanowiska trzech rzadko spotykanych gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae) na Wyżynie Lubelskiej i Podlasiu. R. GOSIK, A. PTASZYŃSKA, R. ROZWAŁKA, B. STANIEC; 408 Longitarsus reichei ALLARD, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae), nowy dla fauny Polski . L. BOROWIEC; 409 Riolus subviolaceus (Ph. MÜLLER, 1817) (Coleoptera: Elmidae) w Pieninach. R. ROSSA; 410 Nowe stanowisko Axinopalpis gracilis (KRYNICKI, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. A. TRZECIAK; 411 Nowe stanowiska interesujących Cerambycidae (Coleoptera) w Górach Świętokrzyskich. M. BIDAS; 412 Nowe dane o kilku rzadko spotykanych w Polsce ryjkowcach (Coleoptera: Curculionidae). R. GOSIK, T. ODER; 413 Nowe stwierdzenie Coelopa (Fucomyia) frigida (FABRICIUS, 1805) (Diptera: Coelopidae) na Pobrzeżu Bałtyku. E. KACZOROWSKA

Kronika

Errata [Wiad. entomol., 23 (4): 206-208]


No. 2

Paweł BUCZYŃSKI, Marek PRZEWOŹNY. Uwagi o niektórych chrząszczach wodnych (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae) uważanych za zagrożone w Polsce.

Józef BANASZAK, Wiesław PIOTROWSKI. Dwa bardzo rzadkie gatunki pszczół w Polsce: Xylocopa valga GERSTAECKER i Xylocopa violacea (L.) w Poleskim Parku Narodowym.

Krzysztof WERSTAK, Waldemar ŻYŁA. Materiały do poznania os (Hymenoptera: Vespidae) Pienińskiego Parku Narodowego.

Roman WĄSALA. Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice.

Elżbieta KACZOROWSKA. Ochotkowate (Diptera: Chironomidae) morskich i przymorskich siedlisk zasolonych Zatoki Gdańskiej.

Krótkie doniesienia:
414 Nowe stanowiska chrząszczy z plemienia Eutheiini (Coleoptera: Scydmaenidae) w Polsce północno-wschodniej. P. JAŁOSZYŃSKI, R. GAWROŃSKI, J. M. GUTOWSKI; 415 Nowe stanowisko Bagous aliciae CMOLUCH, 1983 (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce. M. WANAT; 416 Nowe dane o występowaniu obnażaczowatych Argidae (Hymenoptera: Symphyta) w Polsce - część I. W. PIOTROWSKI, D. SOŁTYK, J. KLONOWSKI.

Kronika


No. 3

Katarzyna SZTUKOWSKA, Barbara WILKANIEC. Obserwacje nad występowaniem mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) na drzewach i krzewach ozdobnych w Ogrodzie Dendrologicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Robert GAWROŃSKI, Maciej KAŹMIERCZAK, Jerzy M. GUTOWSKI. Nowe dla Polski i rzadkie chrząszcze z rodzaju Euplectus LEACH (Coleoptera:
Staphylinidae: Pselaphinae)

Katarzyna ŻUK. Koprofagiczne żukowate (Coleoptera: Scarabaeoidea) pastwiska w Jarach na Wzgórzach Trzebnickich

Marek BUNALSKI. Szczątki żuków (Coleoptera: Scarabaeoidea) w materiałach archeoentomologicznych z Wrześnicy na Pomorzu Zachodnim

Miłosz A. MAZUR. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea) siedlisk kserotermicznych Śląska

Andrzej OLEKSA, Bogdan WIŚNIOWSKI. Klecanka rdzaworożna Polistes dominulus (CHRIST, 1791) (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) - czy faktycznie gatunek skrajnie
zagrożony w Polsce?

Krótkie doniesienia:
417 Elmis aenea (Ph. MÜLLER, 1806) (Coleoptera: Elmidae) - potwierdzenie występowania w Polsce niżowej. R. RUTA; 418 Nowe dane o występowaniu obnażaczowatych Argidae (Hymenoptera: Symphyta) w Polsce - część II. W. PIOTROWSKI, D. SOŁTYK, J. KLONOWSKI; 419 Nowe stanowiska rzadkich gatunków Cosmopterigidae (Lepidoptera) w południowo-wschodniej Polsce. A. MAZURKIEWICZ, K. PAŁKA


No. 4

Paweł BUCZYŃSKI. Materiały do znajomości ważek (Odonata) Lubelszczyzny. Część III. Zbiory Katedry Zoologii i Hydrobiologii AR w Lublinie

Rafał RUTA, Szymon KONWERSKI, Roman KRÓLIK, Andrzej LASOŃ, Marek MIŁKOWSKI. Nowe stanowiska skórnikowatych (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce. Część 1. Dermestinae, Trinodinae i Attageninae

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Szymon KONWERSKI, Tomasz MAJEWSKI, Marek MIŁKOWSKI, Rafał RUTA, Katarzyna ŻUK. Nowe stanowiska interesujących przekrasków (Coleoptera: Cleridae) w Polsce

Roman KRÓLIK, Rafał RUTA, Robert MATUSIAK. Nowe stanowiska chrząszczy z rodzaju Sulcacis DURY, 1917 (Coleoptera: Ciidae) w Polsce

Rafał RUTA, Szymon KONWERSKI, Daniel KUBISZ. Uwagi o krajowych strąkowcach (Coleoptera: Bruchidae)

Krótkie doniesienia:
420 Materiały do poznania ważek (Odonata) pojezierzy pomorskich. R. MAUERSBERGER, P. BUCZYŃSKI; 421 Nowe stanowiska Brachygluta trigonoprocta (GANGLBAUER) (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) w Polsce. P. JAŁOSZYŃSKI, L. BUCHHOLZ, J. KALISIAK; 422 Rzadkie ciepłolubne gatunki ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) z Mielnika nad Bugiem. M. WANAT; 423 Nowe stanowiska trzech gatunków z rodzaju Aphthona CHEVROLAT, 1837 (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce. R. RUTA, A. GAWROŃSKI; 424 Megachile genalis MORAWITZ, 1880 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) w Polsce - nowe stanowisko oraz pierwsze stwierdzenie gniazdowania w spróchniałym drewnie. C. BYSTROWSKI, A. OLEKSA; 425 Calosota agrili NIKOLSKAYA - nowy dla Polski gatunek bleskotki (Hymenoptera: Eupelmidae) wyhodowany z Agrilus salicis FRIVALDSZKI (Coleoptera: Buprestidae). B. WI.NIOWSKI, M. MIŁKOWSKI; 426 Megachile genalis MORAWITZ, 1880 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) w Polsce Zachodniej. J. WENDZONKA; 427 Nowe stanowisko
Semblis phalaenoides (LINNAEUS, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) w północno-wschodniej Polsce. K. SACHANOWICZ; 428 Nowe stanowiska interesujących gatunków motyli (Lepidoptera: Depressariidae, Elachistidae, Oecophoridae, Coleophoridae, Gelechiidae, Cosmopterigidae, Choreutidae) w województwach dolnośląskim i łódzkim. A. MALKIEWICZ, I. SZELĄG; 429 Uszkodzenie nasion ogórka przez Plodia interpunctella HBN. (Lepidoptera: Pyralidae). T. W. BRALEWSKI, W. KUBASIK; 430 Nowe dane o dwóch gatunkach motyli (Lepidoptera: Oecophoridae, Adelidae) w północnej Polsce. Paweł DANLOWSKI; 431 Nowe dane o występowaniu rzadkich gatunków Arctiidae (Lepidoptera) w Polsce. A. MAZURKIEWICZ, K. PAŁKA; 432 Nowe stanowisko Eucarta virgo (TREITSCHKE, 1835) (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce. P. DANLOWSKI

Recenzje


Poznań 2013-02-27