Oferta

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA JEDNOSTKI

 

Katedra cyklicznie organizuje następujące konferencje naukowe:

 • co 4 lata konferencję naukową pod  tytułem: Wpływ kopalnictwa odkrywkowego na gleby sąsiadujące z wyrobiskami pogórniczymi;

 • co 2 lata miedzynarodową konferencję naukową pod tytułem Soil in the Environment.

 

 

Główne nurty badawcze Katedry obejmują: 

 • Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi

 • Stan zasobności gleb w podstawowe makro- i mikroskładniki

 • Struktura gleby (typy, wodoodporność agregatów na dynamiczne i statyczne działanie wody itp.)

 • Ruch wody w glebie oraz zdolności gleb do retencjonowania wody (typy gospodarki wodnej gleb)

 • Wpływ odkrywek kopalnianych (węgla brunatnego) na przekształcenia hydrologiczne gleb przyległych do wyrobisk

 • Rolnicze i przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych oraz kompostów przygotowanych na bazie osadów i dodatków bioorganicznych.

 

Oferta usługowa Katedry

  • Ocena podatności gleb na degradację odwodnieniową wywołaną działalnością antropogeniczną.

  • Określenie stopnia zanieczyszczenia chemicznego gleb (np. zasolenie, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne itp.).

  • Ocena uziarnienia i zasobności gleb w makro- i mikroskładniki niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin.

  • Możliwości rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych oraz kompostów, przygotowanych na bazie osadów ściekowych i różnych bioorganicznych odpadów (słoma, kora itp.).

  • Organizacja szkoleń i doradztwa w zakresie szeroko pojętego gleboznawstwa (genezy, analizy i klasyfikacji przyrodniczej oraz użytkowej gleb).