Waldemar Spychalski

Waldemar Spychalski

Prof. UPP dr hab.

KIEROWNIK KATEDRY

tel. 848-7387 e-mail: waldemar.spychalski@up.poznan.pl, pokój 404

Zajęcia dydaktyczne

Prowadzę zajęcia na kierunkach: Ochrona środowiska, Technika Rolnicza i Leśna, Ekoenergetyka w ramach następujących przedmiotów: Gleboznawstwo, Gleboznawstwo z geochemią, Podstawy gleboznawstwa, Chemia gleby oraz chemizm wód, Geografia i klasyfikacja gleb, Podstawy geologii i gleboznawstwa, Techniki odnowy i ochrony gleb.

Kształcenie kadr:

Wypromowałem 45 magistrantów oraz 25 inżynierantów, wypromowałem jednego doktoranta  i jestem promotorem otwartego przewodu doktorskiego.

Współpraca z Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Euroaziatycki Uniwersytet im L.N. Gumilowa), gdzie obecnie pełnię funkcję zagranicznego konsultanta w przewodzie doktorskim.

 

Realizowane Granty

 • Grant Komitetu Badań Naukowych: Ekologiczne aspekty utylizacji osadów ściekowych i zmienność parametrów struktury gleby płowej pod wpływem ich zróżnicowanych dawek, (2001-2004) - wykonawca,
 •  Grant Komitetu Badań Naukowych: Wpływ zadrzewień śródpolnych na fizyko-chemiczne właściwo­ści gleb oraz chemizm wód gruntowych i powierzchniowych na obszarach wiejskich, (2003-2006) - wykonawca
 • Grant międzyuczelniany UAM-AR: Analiza zawartości różnych form glinu, żelaza i manganu w wybranych profilach glebowych ubogich gleb leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego pod silnym wpływem presji antropogennej, (2004) - główny wykonawca.
 • Grant Komitetu Badań Naukowych: Hydrochemiczne i hydrodynamiczne uwarunkowania zmienności składu chemicznego osadów Jeziora Sarbsko, (2007-2009) – wykonawca
 • Grant międzyuczelniany UAM-AR: Analiza zmian właściwości chemicznych roztworów glebowych typowych gleb Wielkopolskiego Parku Narodowego pod silnym wpływem antropogennym w różnych warunkach siedliskowych, (2006-2007) - główny wykonawca
 • Grant Komitetu Badań Naukowych: Optymalizacja parametrów i  przemiany mikrobiologiczne w procesie kompostowania osadu ściekowego z różnymi bioodpadami  w warunkach badań modelowych z wykorzystaniem cybernetycznego bioreaktora, (2006-2008) – wykonawca
 • Grant Komitetu Badań Naukowych: Wpływ morza i reżimu jego stanów na chemizm i dynamikę pierwszego poziomu wód podziemnych na obszarze Mierzei Łebskiej, (2008-2010) – główny wykonawca
 • Grant Komitetu Badań Naukowych: Wpływ deszczowania, sposobu uprawy i nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziemniaków wczesnych, (2008-2010) – główny wykonawca
 • Grant Komitetu Badań Naukowych: Wpływ wieloletniej rekultywacji na zawartość form fosforu i potasu w glebach tworzących się z gruntów pogórniczych, (2011-2013) - kierownik

Grant Narodowego Centrum Nauki: Bukivna. Elitarna nekropola kultury komarowskiej nad Dniestrem (2012-2015), realizowany w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu ” - wykonawca

Kariera naukowa / zainteresowania

1989 magister inżynier – Katedra Gleboznawstwa

1998 doktor nauk rolniczych w zakresie agronomia.

2013 doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska

2019 stanowisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Członkowsko w towarzystwach naukowych:

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego - wieloletni skarbnik

Central Asian Soil Science Society - International Advisor function

 

Zainteresowania badawcze to szeroko pojęta geochemia środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów metodycznych w badaniach gleb będących pod silnym wpływem antropopresji. W moim dorobku naukowym można wyróżnić następujące tematy badawcze i zagadnienia:

 • Specjacja metali ciężkich i glinu w środowisku glebowym
 • Specjacja fosforu i potasu w glebach oraz próbkach środowiskowych
 • Właściwości fizyczne i chemiczne gleb tworzących się z gruntów pogórniczych Konińskiego Zagłębia Węglowego.
 • Chemizm roztworu glebowego i jego zmienność w różnych warunkach środowiska
 • Gleby hydrogeniczne oraz geochemia siedlisk trwałych użytków zielonych.

Charakterystyka geochemiczna osadów jeziornych tworzących się w różnych warunkach środowiska

Ważniejsze publikacje z ostatnich lat

 • Artur Głowacki, Agnieszka Mocek-Płóciniak, Waldemar Spychalski, Dariusz Kayzer. 2020. The infl uence of long-term land reclamation on the microbiological properties of post-mining soils. Soil Sci. Annual, vol. 71 (no. 4)
 • Renata Gaj, Ewa Chudzińska, Jarosław Borowski-Beszta, Waldemar  Spychalski, 2020. Effect of potassium and micronutrient foliar fertilisation on the content and accumulation of macroelements, yield and quality parameters of potato tu bers.  J. Elem, vol. 25 (no. 3), s. 1213-123.
 • Niebieszczański J., Czebreszczuk J., Hildebrandt-Radke I., Vouvalidis K., Syrides. G., Tsourlos P., Spychalski W. (2019): Uncovering tell formation processes in the Anthemous Valley (Northern Greece).  Geoarchaeological studies of Nea Raedestos Toumba. Journal of Archaeological Science: Reports.
 • Diatta J., Grzebisz W., Bzowski Z., Spychalski W., Biber M. (2019): Ameliorative effect of phyto-ash and biogas digestate improvers on soil contaminated with heavy metals. Archives of Environmental Protection Vol. 45 no. 2 pp. 73–83.
 • Glina B., Piernik A., Hulisz P., Mendyk Ł., Tomaszewska K.,m Podlaska M., BogaczA., Spychalski W. (2019): Water or soil - What is the dominant driver controlling the vegetation pattern of degraded shallow mountain peatlands?. Land Degrad. Dev. - 2019, vol. 30, iss. 12, s. 1437-1448.
 • Niebieszczański J., Pető P., Serlegi G., Hildebrandt-Radke I., Galas J., Sipos G., Páll D. G., Onaca A., Spychalski W., Jaeger M., Kulcsár G., Taylor N., Markus G. Geoarchaeological and non-invasive investigations of the site and its surroundings w Kakucs-Turján a Middle Bronze Age multi-layered fortified settlement in Central Hungary / Mateusz Jaeger, Gabriella Kulcsár, Nicole Taylor, Robert Staniuk (eds.). : Bonn : Dr. Rudolf Habelt Gmbh, 2018 Seria: Studia nad Pradziejami Europy Środkowej ; t. 18.
 • Spychalski W., Grzebisz W., Diatta J., Kostarev D. (2018): Humus stock degradation and its impact on phosphorus forms in arable soils - a case of the Ukrainian Forest-Steppe Zone. Chem. Speciation Bioavail. - 2018, vol. 30, no. 1, s. 33-46.

 

 • Woszczyk M., Spychalski W., Boluspaeva L. (2018): Trace metal (Cd, Cu, Pb, Zn) fractionation in urban-industrial soils of Ust-Kamienogorsk (Oskemen), Kazakhstan - implications for the assessment of environmental quality. Environ. Monit. Assess. - 2018, vol. 190, iss. 6, art. 362
 • Spychalski W.,Mendyk Ł.,  Kaczmarek T. (2018): Soils of undulating glacial moraine in Poznań Lakeland (Poland). Soil Sequences Atlas IV / Ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński. s. 229-244.
 • Spychalski W.,Mendyk Ł.,  Kaczmarek T. (2018): Intensively used agricultural soils of the Sokal Hills (Western Ukraine). Soil Sequences Atlas III / Ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński.  s. 121-135.
 • Glina B., Spychalski W., Zawieja B., Kaczmarek T. 2017. (2017): Spatial distribution of trace elements in shallow mountain peatlands, the Stołowe Mountains (SW Poland). J. Elem. - 2017, vol. 22, no. 4, s. 1369-1373.
 • Spychalski W., Kaczmarek T., Głowacki A. (2017): Chemical composition of groundwater from the SE part of Lake Gopło catchment. J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2017, vol. 62, 4, s. 133-138.
 • Spychalski W., Sulewska H., Ratajczak K., Kaczmarek T. (2017): Composition of soil solution after 10 years of PRP SOL fertilization based on the selected chemical properties. J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2017, vol. 62, 4, s. 139-143.
 • Spychalski W., Głowacki A., Grześ S., Kaczmarek T. (2017): The impact of differential fertilisation and irrigation on the content of potassium form in Luvisol.  J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2017, vol. 62, 4, s. 124-132.
 • Mocek-Płócieniak A., Spychalski W., Głowacki A. (2016): The microbial activity of soils located in the neighbourhood of the salt mine in Kłodawa vs selected chemical properties. J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2016, vol. 61, 4, s. 65-71.
 • Spychalski W., Głowacki A., Woszczyk M. (2016): Potassium contents in post-mining soils after 35-year-long field experiment: the effect of physical-chemical composition of soils. J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2016, vol. 61, 4, s. 160-163.
 • Spychalski W., Mocek A., Gilewska M., Owczarzak W., Otremba K. (2016): Możliwości rekultywacji i wykorzystania rolniczego gruntów pogórniczych na przykładzie doświadczenia prowadzonego na zwałowisku odkrywki węgla brunatnego Pątnów. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss 136.
 • Gilewska M., Otremba K., Spychalski W. (2015): Osadnik wód brudnych Bogdałów jaki obiekt ekohydrologiczny. Inżynieria Ekologiczna Nr 45:150-155.
 • Czerniawska J., Spychalski W., 2015 – Chemizm wód podziemnych na obszarze Mierzei Łebskiej. [W:] Kowalewski G., Rasała M. (red.): Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Vol. 2, Bogucki Wydawn. Naukowe, Poznań: 97-106.
 • Spychalski W., Mocek A, Kayzer D. ( 2014): Texture and chemical composition of the selected additional formations of brown coal and soils originating from them. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2014, Vol. 59(4)
 • Artur Głowacki, Agnieszka Mocek-Płóciniak, Waldemar Spychalski. 2015:  The Influence Of A Long-Term Reclamation On The Microbiological Properties Of Soils Formed From Post-Mining Materials „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2015, Vol. 60(3)
 • Waldemar Spychalski,  Artur Głowacki, Agnieszka Mocek-Płóciniak. 2015  The Influence Of A Long-Term Reclamation On The Content Of Phosphorus Forms In Soils Formed From Post-Mining Lands  „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2015, Vol. 60(4)
 • Diatta J, Ławniczak A., Spychalski W., Kryszak J., Choiński A., Koralewska I, Grzelak M, Janyszek M. Geochemical evaluation of bottom sediments from two polymictic lakes of central-west poland. (2014). Fresenius Enviromental Bulletin. Vol. 23- no 9. 2014.
 • Pawłowski D., Milecka K., Kittel P., Woszczyk M., Spychalski W. (2014). Palaeoecological record of natural changes and human impact in a small river valley in Central Poland . Palaeoecological record of natural changes and human impact in a small river valley in Central Poland  Original Research Article Quaternary International.
 • Spychalski W., Mocek A., Gilewska M. 2014. Some physical and chemical properties of soils developed on post-mining lands.  Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2014, Vol. 59(4)
 • Woszczyk, M., Spychalski W. 2013. Fractionation of metals in the Sa1/2 sediment core from Lake Sarbsko (northern Poland) and its palaeolimnological implications., Volume 25, Number 4, November 2013, pp. 235-246(12).
 • Zawiska I., Zawisza E., Woszczyk M., Szeroczyńska K., Spychalski W., Correa-Metrio A. 2013. Cladocera and geochemical evidence from sediment cores show trophic changes in Polish dystrophic lakes. Hydrobiologia (2013) 715:181–193.
 • Zabielska-Matejuk J., Stangierska A., Spychalski W., 2013. Oddziaływanie preparatów typu ccb i acqna środowisko glebowe.  Drewno. Pr. Nauk. Donies. Komunik. 2013, vol. 56, nr 189DOI: 10.12841/wood.1644-3985.044.04.

 

 

 

Linki:

Międzynarodowe warsztaty WRB – Mongolia 2019 członek komitetu organizacyjnego

https://drive.google.com/file/d/1a6ho555MTDbH_aAJe1XR3wXyinhtvnO1/view?usp=sharing

Międzynarodowa ekspedycja gleby Mongolii 2017

https://drive.google.com/file/d/1Nz6PXollzCIRUolqvL0HpYEKfi9CgPdU/view?usp=sharing

Międzynarodowa ekspedycja gleby Mongolii 2017

https://drive.google.com/file/d/12B5T60P_NcVSuh0H_Tm_YmmMXAQX-Y2Q/view?usp=sharing

Gleby Ukrainy Zachodniej

https://drive.google.com/file/d/1jr3j1WdARpMD2nLhcM6tDI6zzvPTkAwP/view?usp=sharing

Opis Profilu glebowego prof. Peter Schad

https://tum.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5ccd3590-85a6-4371-8c41-ac5700e90e4a

Klasyfikacja WRB 2015 – wersja polska

WRB_2015full.pdf (sggw.pl)

International Union of Soil Sciences

World Reference Base for Soil Resources - WRB

WRB: Links (tum.de)

 

WRB: Upcoming Workshops (tum.de)

Muzeum gleb świata

World Soil Museum (isric.org)

WRBSoilMap.pdf (isric.org)

Klasyfikacja WRB wersja Angielska

World reference base for soil resources 2014 (Update 2015)

Mapa gleb świata WRB

Download WRB 2015 global soil map

Aplikacje

WRB Mobile Phone App

Światowe centrum danych o glebach

Harmonized World Soil Database (HWSD)

Rozmieszczenie gleb na świecie

Description of WRB soil groups

 

KALKULATOR UZIARNIENIA USDA:

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167

 

STRONA PTG:

http://ptg.sggw.pl/

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZE STRONY PTG:

http://ptg.sggw.pl/materialy-dydaktyczne/