WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXV, 2006
25, 1
Spis treści (CONTENTS)
Bożena ŁAGOWSKA, Katarzyna GOLAN, Krzysztof STEPANIUK - Występowanie czerwca polskiego Porphyrophora polonica (L.) (Hemiptera: Margarodidae) w Polsce oraz uwagi o jego cyklu życiowym s. 5-14
Elżbieta PODSIADŁO - Wskazówki do oznaczania gatunków z rodzaju Quadraspidiotus MACGILLIVRAY, 1921 (Hemiptera: Coccinea: Diaspididae) występujących na dębach w Polsce s. 15-20
Rafał RUTA, Szymon KONWERSKI, Roman KRÓLIK, Andrzej LASOŃ, Marek MIŁKOWSKI -Nowe stanowiska skórnikowatych (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce. Część 2. Megatominae s. 21-28
Jacek HILSZCZAŃSKI - Nemosoma caucasicum MENETRIES, 1832 (Coleoptera: Trogossitidae) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza s. 29-32
Katarzyna SZCZEPKO, Bogdan WIŚNIOWSKI - Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Część I. "Scolioidea" s. 33-42
Materiały historiograficzne
Rafał BERNARD, Paweł BUCZYŃSKI, Grzegorz TOŃCZYK - Dr Stefan MIELEWCZYK (1933.2005)
Krótkie doniesienia: 433 Nowe stanowisko Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT,1840) (Odonata: Corduliidae) w zachodniej Polsce . R. BERNARD; 434 Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa L.) (Mantodea: Mantidae) na Roztoczu . E. BUCZYŃSKA, P. BUCZYŃSKI, K. PAŁKA; 435 Pierwsze stwierdzenia niektórych chrząszczy wodnych (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Elmidae) na Wyżynie Lubelskiej i w Beskidzie Wschodnim . P. BUCZYŃSKI, M. PRZEWOŹNY; 436 Nowe stanowiska trzech gatunków z rodzaju Cymindis LATREILLE, 1806 (Coleoptera: Carabidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej . I. KORCZYŃSKI, P. SIENKIEWICZ; 437 Nowe stanowiska Cicindela arenaria viennensis SCHRANK, 1871 (Coleoptera: Carabidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i Wyżynie Małopolskiej . M. MIŁKOWSKI, P. SIENKIEWICZ; 438 Nowe stanowiska chrząszczy z rodzaju Myrmechixenus CHEVROLAT (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce . P. JAŁOSZYŃSKI, Sz. KONWERSKI, R. RUTA; 439 Nowe stanowiska Nargus velox (SPENCE) (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej . P. JAŁOSZYŃSKI, J. BŁOSZYK, M. BUNALSKI, Sz. KONWERSKI
Kronika
25, 2
Spis treści (CONTENTS)
Paweł SIENKIEWICZ, Bernard STANIEC . Nowe dane o występowaniu gatunków z rodzaju Dyschirius BON. (Coleoptera: Carabidae) w środkowo-wschodniej Polsce z uwzględnieniem związanych z nimi kusakowatych z rodzaju Bledius LEACH (Coleoptera:Staphylinidae) s.69-78
Marek PRZEWOŹNY, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Szymon KONWERSKI, Rafał RUTA . Nowe stanowiska różnorożkowatych (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce. s. 79-87
Wiesław PIOTROWSKI, Robert ROZWAŁKA, Danuta SOŁTYK . Dane o występowaniu przedstawicieli rodzin okrzeczowatych Xyelidae, niesnujowatych Pamphiliidae i szarżnikowatych Megalodontesidae (Hymenoptera: Symphyta) w Polsce. s. 89-96
Józef BANASZAK . Materiały do fauny pszczół (Hymenoptera: Apiformes) Polski V. s. 97-103
Janusz NOWACKI, Roman WĄSALA . Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae,Noctuidae) środowisk naskalnych w okolicy Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. s. 105-124
 
Krótkie doniesienia: 440 Gatunki kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae), nowe dla Podlasia, Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej . B. STANIEC; 441 Potwierdzenie występowania w Polsce Clitostethus arcuatus (P. ROSSI, 1794) (Coleoptera: Coccinellidae) . R. KRÓLIK
Kronika
25,3

Spis treści (CONTENTS)

Paweł BUCZYŃSKI, Marek PRZEWOŹNY . Stan poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Polski środkowo-wschodniej (The state of knowledge about aquatic beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) of Middle-Eastern Poland). s. 133-155.

Marek PRZEWOŹNY, Krzysztof LUBECKI . Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli chrząszczy wodnych z rodziny pływakowatych (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. (New localities of rare diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) in Poland). s. 157-163

Bernard STANIEC . Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) zasiedlające próchnowiska w południowo-wschodniej Polsce. (Rove-beetles (Coleoptera: Staphylinidae) inhabiting rotting wood microhabitas in south-eastern Poland). s. 165-174.

Janusz NOWACKI . Materiały do poznania sówek (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Noctuidae) wschodniej Polski. (Contribution to the knowledge of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Noctuidae) of eastern Poland). s. 175-178.

Cezary BYSTROWSKI. Ramonda latifrons (ZETTERSTEDT, 1844) (Diptera: Tachinidae) - gatunek nowy dla fauny Polski. (Ramonda latifrons (ZETTERSTEDT, 1844) (Diptera:Tachinidae) - a tachinid fly new to Polish fauna). s. 179-182.

Krótkie doniesienia: 442 Nowe stanowiska Aphodius (Coprimorphus) scrutator (HERBST, 1789) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce . M. BIDAS, R. CIE.LAK; 443 Nowe stanowiska Cybocephalus fodori ENDRÖDY-YOUNGA, 1965 i Cybocephalus politus (GYLLENHAL, 1813) w Polsce (Coleoptera: Nitidulidae) . R. KRÓLIK; 444 Nowe stanowisko Osphya bipunctata (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera: Melandryidae) w Polsce . M. PRZEWOŹNY; 445 Dane o rozmieszczeniu korników i ryjkowców (Coleoptera: Scolytidae, Curculionidae) w Polsce . R. GOSIK
(Short communications: 442 New records of Aphodius (Coprimorphus) scrutator (HERBST, 1789) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Poland . M. BIDAS, R. CIEŚLAK; 443 New records of Cybocephalus fodori ENDRÖDY-YOUNGA, 1965 and Cybocephalus politus (GYLLENHAL, 1813) (Coleoptera: Nitidulidae) in Poland . R. KRÓLIK; 444 New locality of Osphya bipunctata (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera: Melandryidae) in Poland . M. PRZEWOŹNY; 445 Contribution to the knowledge of distribution of bark beetles and weevils (Coleoptera: Scolytidae, Curculionidae) in Poland. R. GOSIK).

Kronika (Chronicle)

25,4

Spis treści (CONTENTS)

Szymon ŚNIEGULA. Materiały do znajomości ważek (Odonata) gminy Borne Sulinowo (Pojezierze Pomorskie), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych i objętych ochroną prawną. (Contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) of Borne Sulinowo (Pomeranian Lake District) with particular reference to endangeredand protected species). s. 197-212.

Marek PRZEWOŹNY, Krzysztof LUBECKI. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych chrząszczy z nadrodziny kałużnic (Coleoptera: Hydrophiloidea) i rodziny Hydraenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) w Polsce. (New localities of rare water beetles of the superfamily Hydrophiloidea (Coleoptera) and family Hydraenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) in Poland). s. 213-217.

Tadeusz WOJAS Nowe stanowiska kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae: Xantholininae, Staphylininae, Tachyporinae) w południowej Polsce. (New records of some rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae: Xantholininae, Staphylininae, Tachyporinae) in southern Poland). s. 219-224.

Miłosz A. MAZUR. Materiały do znajomo.ci ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae) Śląska. (Contribution to the knowledge of weevils (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae) of the Silesia region). s. 225-232.

Bogusław PETRYSZAK, Jerzy RADWAŃSKI. Nowe i rzadkie ryjkowcowate (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Gór Słonnych. (New and rare weevil species (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) from the Słonne Mts.). s. 233-240.

Waldemar ŻYŁA. Materiały do poznania osowatych (Hymenoptera: Vespidae) Wigierskiego Parku Narodowego i terenów ościennych. (Contribution to the knowledge of Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) of Wigry National Park and its vicinity). s. 241-252.

Kronika (Chronicle)

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne