strona główna o projekcie informacje noty biograficzne

O projekcie

Projekt "Entomolodzy Polscy" jest projektem otwartym, skierowanym do całego środowiska entomologicznego. Stanowi on kontynuację i twórcze rozwinięcie prac, które zaowocowały wydaniem w 2001 r. "Almanachu entomologów polskich XX wieku".
Korzystając z możliwości, jakie daje platforma internetowa chcemy stworzyć repozytorium not biograficznych wszystkich osób, które na przestrzeni ostatnich stuleci wniosły swój wkład w rozwój polskiej entomologii.
Mamy nadzieję, że stanie się on narzędziem pomocnym zarówno entomologom, jak i historykom nauki.

Założenia

 1. W Projekcie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy chcieliby przekazać informacje lub udostępnić materiały dotyczące osób działających obecnie, bądź w przeszłości na polu entomologii.
 2. Do repozytorium not biograficznych mogą być zgłaszane osoby, które działają, bądź działały na niwie szeroko pojętej entomologii. Przy czym pod pojęciem "entomologia" rozumiemy naukę, której podmiotem są owady, zaś jako "działania" wszelką działalność naukową i publikacyjną, która przyczyniła się do rozwoju entomologii w Polsce i na świecie. W uzasadnionych przypadkach uwzględnieni mogą zostać również autorzy kolekcji, które stanowiły materiał źródłowy dla badań naukowych.
 3. Projekt nie ma ograniczeń czasowych. Noty mogą być nadsyłane w dowolnym momencie i dotyczyć zarówno osób działających współcześnie, jak i historycznie.
 4. W Projekcie zostaną uwzględnione osoby, które bez względu na narodowość, posiadają lub posiadały obywatelstwo polskie.

Układ noty

Dla zapewnienia jednolitości przyjęto strukturę noty wprowadzoną w Almanachu:

Nazwisko i imiona, stopień i tytuł naukowy lub zawodowy

- data i miejsce urodzenia (śmierci, miejsce pochówku)
- uzyskane tytuły i stopnie naukowe, wraz z informacją gdzie i kiedy zostały uzyskane

(1) - zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań lub obserwacji
(2) - ważniejsze kierunki badań i osiągnięcia naukowe

[P] - informacje dotyczące działalności publikacyjnej - ogólna liczba publikacji z ewentualnym wyszczególnieniem liczby prac oryginalnych i wydawnictw książkowych
[W] - ważniejsze prace lub cykle prac (nie więcej niż 3 tytuły)
[Z] - gromadzone zbiory - zakres, wielkość i miejsce ich zdeponowania

(3) - działalność zawodowa, organizacyjna i społeczna

[F] - funkcje pełnione w pracy zawodowej i organizacyjnej oraz członkostwo w organizacjach naukowych i ciałach kolegialnych
[O] - wyróżnienia i odznaczenia

Uwagi końcowe

 1. Zgłoszenia nowych osób oraz korekty i uzupełnienia istniejących not należy zgłaszać na Formularzu zgłoszeniowym.
 2. W tekście należy stosować skróty umieszczone w pliku Użyte skróty. W razie konieczności wprowadzenia nowych skrótów muszą być one omówione w Formularzu zgłoszeniowym w części Uwagi.
 3. Autorzy Projektu zastrzegają sobie prawo kwalifikacji not oraz dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów przygotowanych niezgodnie z zaleceniami.
 4. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z ewentualnymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres Prezesa PTEnt., a jego wydrukowaną i podpisaną wersję na adres:
  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
  ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
 5. Zachęcamy do zaopatrywania not w zdjęcia (najlepiej portretowe) o odpowiedniej rozdzielczości.

 


© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne