WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXXVIII, 2019

Lista recenzentów tomu XXXVIII / reviewers in the year 2019

38; 1
Spis treści Contents

Piotr CHACHUŁA, Andrzej MELKE, Rafał RUTA, Henryk SZOŁTYS - Chrząszcze zebrane z owocników grzybów poliporoidalnych w Pienińskim Parku Narodowym / Beetles (Coleoptera) collected from polyporoid fungi in the Pieniny National Park

Marek BUNALSKI - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 16. Lucanidae, Trogidae, Ochodaeidae i Geotrupidae - uzupełnienia / Contributions to the knowledge of beetle distribution (Coleoptera) in Western Poland. Part 16. Lucanidae, Trogidae, Ochodaeidae and Geotrupidae - additions

Monika PIETRASZKO-WARCHAŁOWSKA, Marcin WARCHAŁOWSKI - Wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis (HEIDEMANN, 1910) (Hemiptera: Coreidae) oraz gliniarz naścienny (jaskólec wschodni) Sceliphron destillatorium (ILLIGER, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) - pierwsze stwierdzenia gatunków w Zakopanem / The western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis (HEIDEMANN, 1910) (Hemiptera: Coreidae) and Sceliphron destillatorium (ILLIGER, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) - the first records in Zakopane

Krótkie doniesienia / Short communications:

803 Pierwsze stwierdzenie Aneurus avenius (DUFOUR, 1833) (Heteroptera: Aradidae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Kotlinie Sandomierskiej / First record of Aneurus avenius (DUFOUR, 1833) (Heteroptera: Aradidae) in Kraków-Częstochowa Upland and in Sandomierska Basin - T. WOJAS;

804 Nowe dane i uwagi o występowaniu Astrapaeus ulmi (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce / New data and notes on the occurrence of Astrapaeus ulmi (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Staphylinidae) in Poland - T. WOJAS, J. MICHALCEWICZ, M. SIERAKOWSKI, A. TRZECIAK;

805 Nowe stanowisko Laena reitteri WEISE, 1877 (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) w Polsce / New locality of Laena reitteri WEISE, 1877 (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) in Poland - M. KOSIBOWICZ;

806 Pierwsze stwierdzenie Polyommatus coridon (PODA, 1761) (Lepidoptera: Lycaenidae) na Pogórzu Dynowskim / First record of Polyommatus coridon (PODA, 1761) (Lepidoptera: Lycaenidae) on the Dynów Foothills - J. BURY;

807 Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) – pierwsze stwierdzenie z okolic Tarnowa / Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) – the first record from neighborhood of Tarnów - D. MASŁO

Kronika [Chronicle]

Recenzje [Review]


38; 2
Spis treści Contents

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 17. Scarabaeidae pleurosticti - uzupełnienia i korekty / Contributions to the knowledge of the beetle distribution in Western Poland. Part 17. Scarabaeidae pleurosticti - additions and corrections

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Rafał RUTA, Roman WĄSALA - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 18. Scarabaeidae: Scarabaeinae i Aphodiinae - uzupełnienia / Contributions to the knowledge of the beetle distribution in Western Poland. Part 18. Scarabaeidae: Scarabaeinae and Aphodiinae - additions

Marek MIŁKOWSKI - Ozognathus cornutus (LECONTE, 1859) (Coleoptera: Ptinidae) - nowy gatunek w faunie Izraela / Ozognathus cornutus (LECONTE, 1859) (Coleoptera: Ptinidae) - a new species in the fauna of Israel

Marek MIŁKOWSKI, Rafał RUTA, Janusz GRZYWOCZ, Jan TATUR-DYTKOWSKI, Czesław GREŃ, Karol KOMOSIŃSKI, Roman KRÓLIK, Andrzej LASOŃ, Henryk SZOŁTYS - Nowe dane o występowaniu spichrzelowatych (Coleoptera: Silvanidae) w Polsce / New distributional data on the Silvanidae (Coleoptera) in Poland

Tadeusz WOJAS - Nowe stanowiska Micrambe pilosula (ERICHSON, 1846) i Cryptophilus propinquus REITTER, 1874 (Coleoptera: Cryptophagidae, Erotylidae) w Polsce / New localities of Micrambe pilosula (ERICHSON, 1846) and Cryptophilus propinquus REITTER, 1874 (Coleoptera: Cryptophagidae, Erotylidae) in Poland

Krótkie doniesienia / Short communications:

808 Pierwsze stwierdzenia Gomphus vulgatissimus (L.) (Odonata: Libellulidae) i Oulimnius major (REY) (Coleoptera: Elmidae) w Anglii Południowo-Zachodniej (Wielka Brytania) wraz z innymi stwierdzeniami owadów z hrabstwa Devon / First records of Gomphus vulgatissimus (L.) (Odonata: Libellulidae) and Oulimnius major (REY) (Coleoptera: Elmidae) in Southwestern England (Great Britain) with other insect records from Devon County - P. BUCZYŃSKI, E. BUCZYŃSKA;

809 Pierwsze stwierdzenie modliszki zwyczajnej Mantis religiosa LINNAEUS, 1758 w Karkonoszach / The first record of European mantis Mantis religiosa LINNAEUS, 1758 in Karkonosze Mountains - K. TORZEWSKI, X. DOBRZAŃSKI;

810 Nowe stanowisko kałużnika żółtonogiego Hydrochara flavipes (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce / New record of Hydrochara flavipes (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Hydrophilidae) from Poland - T. WOJAS;

811 Nowe stanowiska Chilothorax pictus (STURM, 1805) i Nimbus contaminatus (HERBST, 1783) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae) w Polsce / New localities of Chilothorax pictus (STURM, 1805) and Nimbus contaminatus (HERBST, 1783) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae) in Poland - M. BIDAS;

812 Nowe stanowisko Augyles sericans (KIESENWETTER, 1843) (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce / New record of Augyles sericans (KIESENWETTER, 1843) (Coleoptera: Heteroceridae) from Poland - T. WOJAS;

813 Nowe stanowiska Meloidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) na Wyżynie Małopolskiej i w Górach Świętokrzyskich / New localities Meloidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) in the Małopolska Upland and the Świętokrzyskie Mountais - M. BIDAS;

814 Nowe dane o występowaniu kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo L.) (Coleoptera: Cerambycidae) w Puszczy Niepołomickiej / New records of great capricorn beetles (Cerambyx cerdo L.) (Coleoptera: Cerambycidae) from Niepołomice Primeval Forest - K. IZWORSKA;

815 Nowe stanowiska Choragus sheppardi KIRBY, 1818 i Pseudeuparius sepicola (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Anthribidae) w okolicach Radomia / New records of Choragus sheppardi KIRBY, 1818 and Pseudeuparius sepicola (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Anthribidae) of the Radom vicinity - M. MIŁKOWSKI


38; 3
Spis treści Contents

Mieczysław KOSIBOWICZ, Marcin JACHYM, Magdalena RANOCHA, Sławomir AMBROŻY, Monika TOMCZYK-KIDA, Mariusz KAPSA - Występowanie Licinus hoffmannseggi (PANZER, 1803) (Coleoptera, Carabidae, Licinini) w Polsce południowo-wschodniej / Occurrence of Licinus hoffmannseggi (PANZER, 1803) (Coleoptera, Carabidae, Licinini) in Southeastern Poland

Radosław MROCZYŃSKI, Dawid MARCZAK - Nowe stanowiska koprofagicznych chrząszczy (Coleoptera: Geotrupidae, Hydrophilidae, Scarabaeidae) w Kampinoskim Parku Narodowym / New records of coprophagous beetles (Coleoptera: Geotrupidae, Hydrophilidae, Scarabaeidae) in the Kampinos National Park

Jan TATUR-DYTKOWSKI - Przypadek zbiorowej śmierci kwietnicy okazałej Protaetia (Cetonischema) speciosissima (SCOPOLI, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) / Case of collective death of the Big Rose-Chafer Protaetia (Cetonischema) speciosissima (SCOPOLI, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae)

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA, Roman WĄSALA - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 19. Tenebrionidae: Alleculinae / Contributions to the knowledge of the beetle distribution in Western Poland. Part 19. Tenebrionidae: Alleculinae

Sylwetki entomologów / The Entomologists:

Wojciech GIŁKA - Pamięci Doktor Elżbiety KACZOROWSKIEJ (1966 - 2019) / In memory of Doctor Elżbieta KACZOROWSKA (1966 - 2019)

Krótkie doniesienia / Short communications:

816 Nowe stwierdzenie Hoshihananomia perlata (SULZER, 1776) (Coleptera: Mordelidae) z Suwalszczyzny / New record of Hoshihananomia perlata (SULZER, 1776) (Coleptera: Mordelidae) from Suwałki Region - K. SZAWARYN;

817 Nowe dane o występowaniu Aspidapion validum (GERMAR, 1817) (Coleptera: Brentidae) w Polsce / New data on the occurrence of Aspidapion validum (GERMAR, 1817) (Coleptera: Brentidae) in Poland - T. WOJAS;

818 Nowe stanowisko Pyrgus armoricanus (OBERTHÜR, 1910) (Lepidoptera: Hesperidae) w Polsce / New record of Pyrgus armoricanus (OBERTHÜR, 1910) (Lepidoptera: Hesperidae) in Poland - P. OLSZEWSKI, M. MIĘSIKOWSKI;

819 Nowe dane o występowaniu Boloria dia (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce / New data on the occurrence of Boloria dia (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-east Poland - J. BURY, W. GUZIK, W. ZIAJA

Kronika [Chronicle]


38; 4
Spis treści Contents

Marek BUNALSKI - Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 3. Pentatomoidea: Acanthosomatidae, Plataspidae, Thyreocoridae / True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Northwestern Poland. Part 3. Pentatomoidea: Acanthosomatidae, Plataspidae, Thyreocoridae

Marek BUNALSKI, Tomasz KLEJDYSZ, Agnieszka ROSIŃSKA - Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 4. Rodzaj Oxycarenus (FIEBER, 1837) (Lygaeoidea: Oxycarenidae) / True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Northwestern Poland. Part 4. Genus Oxycarenus (FIEBER, 1837) (Lygaeoidea: Oxycarenidae)

Stanisław SZAFRANIEC, Piotr CHACHUŁA, Andrzej MELKE, Rafał RUTA, Henryk SZOŁTYS - Nowe stwierdzenia rzadkich i interesujących chrząszczy (Coleoptera) w Babiogórskim Parku Narodowym / New findings of rare and interesting beetles (Coleoptera) in the Babia Góra National Park

Łukasz Dominik BARAN - Dynamika sezonowa żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (SCRIBA, 1791) w różnowiekowych lasach liściastych na Pomorzu / Seasonal dynamics of the dor beetle Anoplotrupes stercorosus (SCRIBA, 1791) in uneven-aged deciduous forests in Pomerania

Jan TATUR-DYTKOWSKI - Cyrtopogon flavimanus (MEIGEN, 1820) nowy dla fauny Polski gatunek łowika (Diptera: Asilidae) / Cyrtopogon flavimanus (MEIGEN, 1820), new robber fly species in the fauna of Poland (Diptera: Asilidae)

Krótkie doniesienia / Short communications:

820 Nowe stanowisko Ochodaeus chrysomeloides (SCHRANK, 1781) (Coleoptera: Ochodaeidae) w Polsce / New locality of Ochodaeus chrysomeloides (SCHRANK, 1781) (Coleoptera: Ochodaeidae) in Poland - M. MIŁKOWSKI;

821 Nowe stanowiska Coprimorphus scrutator (HERBST, 1789) i Melinopterus consputus (CREUTZER, 1799) (Coleoptera: Scarabaeidae) na Wyżynie Małopolskiej i w Górach Świętokrzyskich / New localities of Coprimorphus scrutator (HERBST, 1789) and Melinopterus consputus (CREUTZER, 1799) (Coleoptera: Scarabaeidae) in the Małopolska Upland and the Świętokrzyskie Mountais - M. BIDAS

Kronika [Chronicle]

Recenzje [Review]

 
© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2019
Polskie Towarzystwo Entomologiczne