WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXXVI, 2017

Lista recenzentów tomu XXXVI

36; 1
Spis treści Contents (eng.)

Dariusz TWARDY, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Marek WANAT - Nowe stanowiska Bythinini (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) w Polsce / New records of Bythinini (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in Poland

Marek BUNALSKI, Hassan GHAHARI - Contribution to the study of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from Golestan Province, Northern Iran / Materiały do poznania czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) prowincji Golestan w północnym Iranie

Jan TATUR-DYTKOWSKI, Andrzej TRZECIAK, Paweł GÓRSKI - Calamobius filum (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza / Calamobius filum (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - a new beetle species to the Polish fauna

Wojciech MACIEJOWSKI, Bogusław PETRYSZAK - Nowe dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i rzadkie gatunki ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionoidea) z południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / New to the Kraków-Wieluń Upland and rare weevil species (Coleoptera: Curculionoidea) from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland

Roman WĄSALA, Łukasz MATUSZEWSKI - Dryobotodes monochroma ESPER, 1790 - nowy gatunek ćmy w polskiej faunie (Lepidoptera: Noctuidae) / Dryobotodes monochroma ESPER, 1790 - a new moth in the fauna of Poland (Lepidoptera: Noctuidae)

Jarosław BURY, Łukasz DAWIDOWICZ, Krzysztof MAZUR - Nowe dane na temat rzadkich gatunków motyli wędrownych (Lepidoptera: Heterocera) w Polsce / New records of rare migrant moths (Lepidoptera: Erebidae, Noctuidae, Geometridae, Crambidae) in Poland

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Alex GUMOVSKY - Cztery gatunki Entedon DALMAN (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) nowe dla fauny Polski / Four species of Entedon DALMAN (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) new in the fauna of Poland

Krótkie doniesienia / Short communications:

748 Nowe stanowiska Sepedophilus wankowiczi (PANDELLÉ, 1869) (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce / New localities of Sepedophilus wankowiczi (PANDELLÉ, 1869) (Coleoptera: Staphylinidae) in Poland - J. TATUR-DYTKOWSKI, K. KOMOSIŃSKI;

749 Węglarek matowy Ropalopus clavipes (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) - pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach / Ropalopus clavipes (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) - the first record in the Bieszczady Mountains - S. JACH, T. MOKRZYCKI;

750 Ponowne odnalezienie Scythris gozmanyi D'ENTREVES, 1986 (Lepidoptera: Scythrididae) w Polsce / Rediscovery of Scythris gozmanyi D'ENTREVES, 1986 (Lepidoptera: Scythrididae) in Poland - Ł. DAWIDOWICZ;

751 Pierwsze stwierdzenie Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) na Podkarpaciu / The first record of Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) from the Podkarpacie region (SE Poland) - J. BURY, F. PALUCH, D. WYCZARSKI

Kronika / Chronicle

 

36; 2
Spis treści Contents (eng.)

Dawid MARCZAK, Karol KOMOSIŃSKI, Radosław MROCZYŃSKI - Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Histeridae (Coleoptera: Histeroidea) / Contribution to the knowledge of the fauna of Kampinos National Park: Histeridae (Coleoptera: Histeroidea)

Jerzy BOROWSKI, Marek MIŁKOWSKI - Materiały do znajomości kołatków i pustoszy (Coleoptera: Ptinidae) okolic Radomia / Materials to the knowledge of deathwatch and spider beetles (Coleoptera: Ptinidae) of the Radom vicinity

Rafał RUTA, Marek MIŁKOWSKI, Katarzyna ŻUK - Dacne picta CROTCH, 1873 i Cynaeus angustus (LECONTE, 1851) – dwa gatunki nowe dla fauny Polski (Coleoptera: Erotylidae, Tenebrionidae) / Dacne picta CROTCH, 1873 and Cynaeus angustus (LECONTE, 1851) - two species new to the fauna of Poland (Coleoptera: Erotylidae, Tenebrionidae)

Paweł JAŁOSZYŃSKI - Pierwsze stwierdzenie Platynocheilus cuprifrons (NEES, 1834) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Tetracampidae) w Polsce / First record of Platynocheilus cuprifrons (NEES, 1834) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Tetracampidae) in Poland

Anna SOBIERAJ-BETLIŃSKA, Józef BANASZAK - Zadrzewienia śródpolne jako ostoje pszczół / Mid-field woodlots as refuges for bees

Krótkie doniesienia / Short communications:

752 Nowe stanowisko skoczka uszatego Ledra aurita (LINNAEUS, 1758) (Hemiptera: Cicadellidae) na Wybrzeżu Słowińskim / New locality of horned leafhopper Ledra aurita (LINNAEUS, 1758) (Hemiptera: Cicadellidae) in the Słowińskie Seashore - R. ROSSA;

753 Nowe stanowisko Cucujus haematodes (ERICHSON, 1845) (Colepotera: Cucujidae) w Polsce / A new locality of Cucujus haematodes (ERICHSON, 1845) (Colepotera: Cucujidae) in Poland - R. CIEŚLAK;

754 Nowe dane o występowaniu Fabula zollikoferi (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) w południowo-wschodniej Polsce / New data on the occurrence of Fabula zollikoferi (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) in Southeastern Poland - R. WĄSALA, R. ZAMORSKI;

755 Pierwsze stwierdzenie pryszczarka robiniowego Obolodiplosis robiniae (HALDEMAN, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) w północno-wschodniej Polsce / The first record of the black locust gall midge Obolodiplosis robiniae (HALDEMAN, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) from northeastern Poland - A. KOSTRO-AMBROZIAK, A. MIECZKOWSKA

Kronika / Chronicle

 

36; 3
Spis treści Contents (eng.)

Adam Woźniak - Pierwsze stwierdzenie Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) (Coleoptera, Carabidae) na Nizinie Mazowieckiej / First record of Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) (Coleoptera, Carabidae) from the Mazovian Lowland

Weronika Bieńko, Izabela Kirpsza, Tomasz Mokrzycki - Nowe stanowiska Quedius dilatatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce i uwagi o jego biologii / New localities of Quedius dilatatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Staphylinidae) in Poland and remarks on its biology

Robert Rossa, Jakub Michalcewicz, Daniel Kubisz, Marek Bunalski - Materiały do poznania rozmieszczenia modzelatkowatych (Coleoptera: Trogidae) w Polsce / Contributions to the knowledge of the distribution of hide beetles (Coleoptera: Trogidae) in Poland

Jan Tatur-Dytkowski, Jerzy Borowski, Jerzy M. Gutowski, Marek Hołowiński, Lech Kruszelnicki, Marek Miłkowski, Tomasz Olbrycht - Nowe dane o rozsiedleniu Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce oraz uwagi o biologii gatunku / New data on the distribution of Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and remarks on its biology

Rafał Ruta, Paweł Jałoszyński, Marek Wanat - Megabruchidius dorsalis (Fahraeus, 1839) - inwazyjny strąkowiec nowy dla Polski (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) / Megabruchidius dorsalis (Fahraeus, 1839) - an invasive seed beetle new to Poland (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae)

Józef Banaszak, Andrzej Bosak - Kolejne stanowisko bardzo rzadkiej pszczoły samotnicy Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 w północno-wschodniej Polsce / New record of the very rare solitary bee Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 in Northeastern Poland

Krótkie doniesienia / Short communications:

756 Nowe dane o występowaniu Notonecta reuteri Hungerford, 1928 (Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) w Tatrach / New data on the occurrence of Notonecta reuteri Hungerford, 1928 (Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) in the Tatra Mountains - O. Antczak, G. Tończyk;

757 Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) - drugie stanowisko w Sudetach Wschodnich / Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) – the second locality in Eastern Sudetes - A. Sobieraj-Betlińska;

758 Nowe i rzadkie chrząszcze (Coleoptera) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej New and rare beetles (Coleoptera) in the Wielkopolska-Kujawy Lowland - M. Przewoźny;

759 Licinus cassideus (Fabricius, 1782) (Coleoptera: Carabidae) na Wyżynie Miechowskiej / Licinus cassideus (Fabricius, 1782) (Coleoptera: Carabidae) on the Miechowska Upland - J. Tatur-Dytkowski, M. Oleszczuk, P. Górski;

760 Hygrotus (Coelambus) nigrolineatus (Steven, 1808) (Coleoptera: Dytiscidae) - kolejne stanowisko rzadkiego pływaka w Polsce / Hygrotus (Coelambus) nigrolineatus (Steven, 1808) (Coleoptera: Dytiscidae) - the next locality of rare diving beetle in Poland - H. Kot;

761 Pomatinus substriatus (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera: Dryopidae) nowy dla Gór Świętokrzyskich / Pomatinus substriatus (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera: Dryopidae) new to the Świętokrzyskie Mountains - K. Lubecki;

762 Nowe stanowiska rzadkich gatunków biedronek (Coleoptera: Coccinellidae) w Polsce / New records of rare species of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) in Poland - T. Wojas;

763 Nowe stanowiska rzadkich gatunków śniadkowatych (Coleoptera: Melandryidae) w południowej Polsce / New localities of rare species of false darkling beetles (Coleoptera: Melandryidae) in southern Poland - T. Wojas, J. Michalcewicz;

764 Nowe dane o biologii i rozmieszczeniu węglarka matowego Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) w północno-wschodniej Polsce / New data on the biology and istribution of Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) in north-eastern Poland - J.M. Gutowski, A. Sidorczuk;

765 Nowe stanowiska Zygaena cynarae (Esper, 1789) (Lepidoptera: Zygaenidae) w Polsce / A new localities of Zygaena cynarae (Esper, 1789) (Lepidoptera: Zygaenidae) in Poland - W. Sekuła

Kronika / Chronicle

36; 4
Spis treści Contents (eng.)

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA, Paweł SIENKIEWICZ, Roman WĄSALA - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 11. Scarabaeidae, Aphodiinae: Bodiloides, Calamosternus, Chilothorax, Colobopterus / Contribution to the knowledge on the beetle distribution in Western Poland. Part 11. Scarabaeidae, Aphodiinae: Bodiloides, Calamosternus, Chilothorax, Colobopterus

Jan TATUR-DYTKOWSKI - Nowe dane o biologii oraz rozsiedleniu Xylobanellus erythropterus (BAUDI, 1871) (Coleoptera: Lycidae) w Puszczy Białowieskiej / New data on the biology and distribution of Xylobanellus erythropterus (BAUDI, 1871) (Coleoptera: Lycidae) in the Białowieża Primeval Forest

Jerzy ROMANOWSKI, Piotr CERYNGIER, Marta PIOTROWSKA, Mateusz ROMANOWSKI, Dominika SITARSKA - Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie / Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of the Warsaw Zoological Garden

Stanisław KNUTELSKI, Marcin WIOREK, Emilia KNUTELSKA - Nowe stanowiska rzadko spotykanych gatunków ryjkowców z rodziny Brentidae i Curculionidae w Karpatach Polskich (Coleoptera: Curculionoidea) / New localities of rare weevil species from the Brentidae and Curculionidae families in the Polish Carpathian Mountains (Coleoptera: Curculionoidea)

Bogusław PETRYSZAK, Paweł DĄBEK - Anthonomus chevrolati DESBROCHERS DES LOGES, 1868 nowy dla fauny Polski gatunek ryjkowca (Coleoptera, Curculionidae) / Anthonomus chevrolati DESBROCHERS DES LOGES, 1868 a new weevil in the fauna of Poland (Coleoptera, Curculionidae)

Krótkie doniesienia / Short communications:

766 Nowe stanowisko Neuraphes talparum LOKAY, 1920 w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae) / New record of Neuraphes talparum LOKAY, 1920 in Poland (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae) - P. JAŁOSZYŃSKI, R. RUTA;

767 Nowe gatunki bogatkowatych Buprestidae (Coleoptera) w Puszczy Kozienickiej / New jewel beetles Buprestidae (Coleoptera) in the Kozienice Forest - M. MIŁKOWSKI;

768 Anthaxia manca (LINNAEUS, 1767) nowy gatunek bogatka (Coleoptera: Buprestidae) dla Bieszczad / Anthaxia manca (LINNAEUS, 1767) - a new species of jewel beetle (Coleoptera, Buprestidae) for the Bieszczady Mountains - S. STĘPIEŃ, T. MOKRZYCKI;

769 Nowe stanowisko Laricobius erichsoni ROSENHAUER, 1846 (Coleoptera: Derodontidae) w Polsce / New locality of Laricobius erichsoni ROSENHAUER, 1846 (Coleoptera, Derodontidae) in Poland - M. MIŁKOWSKI;

770 Nemozoma caucasicum MÉNÉTRIÉS, 1832 (Coleoptera: Trogossitidae) w Warszawie oraz uwagi o jego biologii / Nemozoma caucasicum MÉNÉTRIÉS, 1832 (Coleoptera: Trogossitidae) in Warsaw and notes on its biology - J. TATUR-DYTKOWSKI;

771 Nowe stanowiska Sulcacis bidentulus (ROSENHAUER, 1847) (Coleoptera: Ciidae) w Polsce / New localities of Sulcacis bidentulus (ROSENHAUER, 1847) (Coleoptera: Ciidae) in Poland - G.K. WAGNER;

772 Nowe stanowiska Corticeus bicoloroides (ROUBAL, 1933) (Coleoptera: Tenebrionidae) w zachodniej Polsce / Nowe records of Corticeus bicoloroides (ROUBAL, 1933) (Coleoptera: Tenebrionidae) in Western Poland - Sz. KONWERSKI, T. RUTKOWSKI, S. ROSADZIŃSKI;

773 Nowe gatunki kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) w Puszczy Kozienickiej / New longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the Kozienice Forest - M. MIŁKOWSKI, S. CHMIELEWSKI;

774 Nowe stanowisko Jordanita globulariae (HÜBNER, 1793) (Lepidoptera: Zygaenidae) w Polsce / A new locality of Jordanita globulariae (HÜBNER, 1793) (Lepidoptera: Zygaenidae) in Poland - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR;

775 Ponowne stwierdzenie Lithophane semibrunnea (HAWORTH, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce / Re-finding of Lithophane semibrunnea (HAWORTH, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) in Poland - R. WĄSALA, Ł. MATUSZEWSKI;

776 Pierwsze stwierdzenie kosmopolitycznego gatunku mrówki Hypoponera ergatandria (FOREL, 1893) (Hymenoptera: Formicidae) na Roztoczu / Hypoponera ergatandria (FOREL, 1893) (Hymenoptera: Formicidae) in the Roztocze Upland– M. MICHLEWICZ, K.A. PLESKOT

Kronika / Chronicle

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2017
Polskie Towarzystwo Entomologiczne