WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac


Czasopismo zamieszcza oryginalne artykuły materiałowe, przeglądowe, dyskusyjne, notatki faunistyczne i krótkie doniesienia, których głównym podmiotem są owady. Ponadto publikuje artykuły metodyczne, historiograficzne i biograficzne, recenzje książek, polemiki, sprostowania oraz sprawozdania, komunikaty i inne materiały kronikarskie z zakresu szeroko pojętej działalności entomologicznej.
Prace publikowane są w języku polskim i angielskim >>więcej
...

 

The journal publishes original articles concerning material, reviews, discussion, faunistic contributions and short reports, whose main subject are insects. It also publishes articles on the methods and history of entomology as well as biographies, reviews of books, polemics, corrections and reports, communications and other annalistic materials concerning entomological activities in the wide sense. The papers are published in Polish and English >>more...

 


ISSN 0138-0737

ISSN 2544-7882 (for on-line version)


© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2021
Polskie Towarzystwo Entomologiczne