WIADOMOŚCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomo¶ci
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomo¶ci Entomologiczne, Vol. XLI, 2022
41 (1)artykuły / articles:

Piotr CERYNGIER, Małgorzata CZAJA, Jerzy ROMANOWSKI. Nowe dane o biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego i innych obszarów w północno-wschodniej Polsce / New data on ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Suwałki Landscape Park and other areas in north-eastern Poland

Marek WANAT, Jerzy SZYPUŁA, Marzena STAŃSKA, Izabela HAJDAMOWICZ. Nowe dane o rozmieszczeniu rzadkich gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce / New records of rare weevil species (Coleoptera: Curculionoidea) in Poland

Marek BUNALSKI, Javad AZADIYAN, Majid NAVAEIAN, Najmeh SAMIN, Seyed Afshin HOSSEINI BOLDAJI, Naser KAMALI MASHHOOD. A faunistic study on Tenebrionidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of Iran / Studium faunistyczne czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) Iranu

Andrzej WOJTON, Konrad KRASOŃ, Bogdan WI¦NIOWSKI. Nowe dane o rozmieszczeniu smukwy kosmatej Scolia hirta (SCHRANK, 1781) i smukwy białoplamej Scolia sexmaculata (MÜLLER, 1766) (Hymenoptera: Scoliidae) w Kotlinie Sandomierskiej / New distribution data of Scolia hirta (SCHRANK, 1781) and Scolia sexmaculta (MÜLLER, 1766) (Hymenoptera: Scoliidae) in the Sandomierz Basin

Czesław GREŃ, Rafał RUTA, Krzysztof LUBECKI, Marek PRZEWO¬NY, Paweł SIENKIEWICZ. Ilybius wasastjernae (SAHLBERG, 1824) in Poland – a relict species of Dytiscidae (Coleoptera) with unique habitat preferences / Ilybius wasastjernae (SAHLBERG, 1824) w Polsce – reliktowy gatunek Dytiscidae (Coleoptera) o unikalnych wymaganiach ¶rodowiskowych

Artsiom M. OSTROVSKY, Oleg R. ALEKSANDROWICZ. New information on the barkflies (Psocodea) fauna of selected nature reserves in Poland / Nowe dane do fauny gryzków (Psocodea) wybranych rezerwatów Polski

notatki / notes:

Agnieszka TAŃCZUK, Paweł BOJAR. Potwierdzenie rozrodu Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w Czarnej Hańczy (Suwalski Park Krajobrazowy) / Confirmation of breeding of Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) in the River Czarna Hańcza (the Suwałki Landscape Park)


Marek BIDAS. Nowe stwierdzenia Melinopterus consputus (CREUTZER, 1799) (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w ¶rodkowej Polsce / New records of Melinopterus consputus (CREUTZER, 1799) (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) in central Poland

Krystian Adam OŁDAK. Nowe stanowisko Stratiomys longicornis (SCOPOLI, 1763) (Diptera: Stratiomyidae) na Nizinie Mazowieckiej / New locality of Stratiomys longicornis (SCOPOLI, 1763) (Diptera: Stratiomyidae) in the Mazovian Lowland

Tadeusz WOJAS. Aspidapion validum (GERMAR, 1817) (Coleoptera: Apionidae) – nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce / Aspidapion validum (GERMAR, 1817) (Coleoptera: Apionidae) – new data on distribution in Poland

Tadeusz WOJAS. Nowe dane o występowaniu Epuraea distincta (GRIMMER, 1841) i Stelidota geminata (SAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce / New data on the occurrence of Epuraea distincta (GRIMMER, 1841) and Stelidota geminata (SAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) in Poland

Jerzy BOROWSKI, Jerzy M. GUTOWSKI. Nowe stanowisko Stephanopachys linearis (KUGELANN, 1792) (Coleoptera: Bostrichidae) w Polsce / New locality of Stephanopachys linearis (KUGELANN, 1792) (Coleoptera: Bostrichidae) in Poland

41 (2)


Od Redakcji

Andrzej MELKE (1964-2021)


artykuły / articles:

Paweł BUCZYŃSKI, Przemysław ŻURAWLEW, Andrzej MELKE, Marek PRZEWO¬NY, Krzysztof LUBECKI. Stan poznania i nowe dane o wła¶ciwych chrz±szczach wodnych (Coleoptera) powiatu pleszewskiego (Polska Zachodnia) / State of knowledge and new data on true water beetles (Coleoptera) of the Pleszew district (Western Poland)

Radosław PLEWA, Tomasz JAWORSKI, Cezary BYSTROWSKI, Grzegorz TARWACKI, Krzysztof SUĆKO, Jacek HILSZCZAŃSKI. Nowe dane o rzadko spotykanych chrz±szczach (Coleoptera) Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny / New data of rare beetles (Coleoptera) from the Biebrza National Park and its buffer zone

Mateusz SAPIEJA. Stenichnus collaris subseriatus FRANZ, 1960 (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae), a new ant-like stone beetle in the fauna of Poland, with comments on its systematic position / Stenichnus collaris subseriatus FRANZ, 1960 (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae), nowy podgatunek kusaka z podrodziny Scydmaeninae w faunie Polski z komentarzem o jego pozycji systematycznej

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2022
Polskie Towarzystwo Entomologiczne