WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXXV, 2016

Lista recenzentów tomu XXXV

35; 1
Spis treści Contents (eng.)

Radosław PLEWA, Zbigniew BOROWSKI - Nowe stanowiska interesujących gatunków chrząszczy saproksylicznych (Coleoptera) w wybranych leśnych kompleksach promocyjnych w Polsce

Marek MIŁKOWSKI, Rafał RUTA - Leiodidae (Insecta: Coleoptera) okolic Radomia

Marek BUNALSKI, Najmeh SAMIN, Hassan GHAHARI - A contribution to the faunistic study of Scarabaeoidea (Coleoptera) from Mazandaran Province, northern Iran / Materiały do poznania fauny Scarabaeoidea (Coleoptera) prowincji Mazandaran w północnym Iranie

Piotr CYRYNGIER, Jerzy ROMANOWSKI, Mateusz ROMANOWSKI - Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

Krótkie doniesienia:

724 Interesujące stwierdzenie Notonecta reuteri HUNGERFORD, 1928 (Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) w Polsce środkowo-wschodniej - P. BUCZYŃSKI, M. FILIPIUK;

725 Nowe stanowisko Leptinus testaceus MÜLLER, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) - M. PRZEWOŹNY, A. CZAPRACKA;

726 Nowe stanowisko Osmoderma barnabita (MOTSCHULSKY, 1845) (Coleoptera: Scarabaeidae) i Dorcus parallelipipedus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Lucanidae) w Łazienkach Królewskich w Warszawie - K. KUCHARSKA, D. KUCHARSKI, B. ZAJDEL;

727 Nowe stanowisko Scopula umbelaria (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Geometridae) w Polsce - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR;

728 Nowe stanowisko Penthophera morio (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Lymantriidae) w Polsce - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIORContents

Radosław PLEWA, Zbigniew BOROWSKI - New localities of the interesting saproxylic beetles (Coleoptera) in some promotional forest complexes in Poland

Marek MIŁKOWSKI, Rafał RUTA - Leiodidae (Insecta: Coleoptera) of the environs of Radom

Marek BUNALSKI, Najmeh SAMIN, Hassan GHAHARI - A contribution to the faunistic study of Scarabaeoidea (Coleoptera) from Mazandaran Province, northern Iran

Piotr CYRYNGIER, Jerzy ROMANOWSKI, Mateusz ROMANOWSKI - Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Cedynia Landscape Park


Short communications:

724 An interesting record of Notonecta reuteri HUNGERFORD, 1928 (Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) in middleeastern Poland - P. BUCZYŃSKI, M. FILIPIUK;

725 A new record of Leptinus testaceus MÜLLER, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) - M. PRZEWOŹNY, A. CZAPRACKA;

726 A new locality of Osmoderma barnabita (MOTSCHULSKY, 1845) (Coleoptera: Scarabaeidae) and Dorcus parallelipipedus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Lucanidae) in Royal Baths Park in Warsaw - K. KUCHARSKA, D. KUCHARSKI, B. ZAJDEL;

727 A new locality of Scopula umbelaria (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Geometridae) in Poland - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR;

728 A new locality of Penthophera morio (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Lymantriidae) in Poland - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR


Wersja angielska prac finansowana w ramach umowy 597/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

35; 2
Spis treści Contents (eng.)

Paweł JAŁOSZYŃSKI - Cypha suecica (PALM), nowy gatunek kusaka z podrodziny Aleocharinae w polskiej faunie (Coleoptera: Staphylinidae)

Dawid MARCZAK, Jerzy BOROWSKI, Wojciech JĘDRYCZKOWSKI - Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Dasytidae, Malachiidae (Coleoptera: Cleroidea)

Ewelina KOZON, Piotr CERYNGIER, Jerzy ROMANOWSKI - Zimowanie biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) w strefie podmiejskiej Warszawy

Xavier DOBRZAŃSKI, Tomasz JAWORSKI - Nowe dane o rozmieszczeniu i biologii moli (Lepidoptera: Tineidae) związanych ze środowiskiem leśnym

Peter Neerup BUHL, Paweł JAŁOSZYŃSKI - Aphanogmus terminalis (FÖRSTER), a rare ceraphronid wasp discovered in Western Poland (Hymenoptera: Ceraphronoidea: Ceraphronidae) / Aphanogmus terminalis (FÖRSTER), rzadka błonkówka znaleziona w Zachodniej Polsce (Hymenoptera: Ceraphronoidea: Ceraphronidae)

Peter Neerup BUHL, Paweł JAŁOSZYŃSKI - New records of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae) in Poland, including sixteen species new in the Polish fauna / Nowe stanowiska Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae) w Polsce, w tym szesnaście gatunków nowych dla fauny Polski

Paweł JAŁOSZYŃSKI – Dwa nowe dla Polski gatunki Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)

Krótkie doniesienia:

729 Nowe dane o rozmieszczeniu Drypta dentata (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Carabidae) w Polsce - T. WOJAS;

730 Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica) stwierdzone w rezerwacie „Dolina Ilanki” - K. BANASZAK, M. PRZEWOŹNY;

731 Materiały do poznania chrząszczy Dolnego Śląska - chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica) starorzecza w Głogowie - Z. FRANCZUK, M. PRZEWOŹNY;

732 Nowe stanowisko Trogoderma angustum (SOLIER, 1849) (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce - T. WOJAS, J. MICHALCEWICZ;

733 Nowe dane o występowaniu gatunków z rodzaju Orestia CHEVROLAT, 1836 (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce - D. TWARDY;

734 Nowe dane o rzadko notowanych i interesujących gatunkach niedźwiedziówek (Erebidae: Arctiinae) z południowo-wschodniej Polski - J. BURY, M. OBSZARNY


Contents

Paweł JAŁOSZYŃSKI - Cypha suecica (PALM), a new aleocharine rove beetle in the fauna of Poland (Coleoptera: Staphylinidae)

Dawid MARCZAK, Jerzy BOROWSKI, Wojciech JĘDRYCZKOWSKI - A contribution to the knowledge of the fauna of the Kampinos National Park: Dasytidae, Malachiidae (Coleoptera: Cleroidea)

Ewelina KOZON, Piotr CERYNGIER, Jerzy ROMANOWSKI - Overwintering of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in the suburban zone of Warsaw

Xavier DOBRZAŃSKI, Tomasz JAWORSKI - New data on the distribution and biology of tineid moths (Lepidoptera: Tineidae) associated with forest habitats

Peter Neerup BUHL, Paweł JAŁOSZYŃSKI - Aphanogmus terminalis (FÖRSTER), a rare ceraphronid wasp discovered in Western Poland (Hymenoptera: Ceraphronoidea: Ceraphronidae)

Peter Neerup BUHL, Paweł JAŁOSZYŃSKI - New records of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae) in Poland, including sixteen species new in the Polish fauna

Paweł JAŁOSZYŃSKI – Two species of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) new in Poland

Short communications:

729 New data on the distribution of Drypta dentata (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Carabidae) in Poland - T. WOJAS;

730 Water beetles (Coleoptera aquatica) recorded in the “Dolina Ilanki” nature reserve - K. BANASZAK, M. PRZEWOŹNY;

731 Materials to the knowledge of beetles of Lower Silesia - water beetles (Coleoptera aquatica) of an oxbow in Głogów - Z. FRANCZUK, M. PRZEWOŹNY;

732 A new record of Trogoderma angustum (SOLIER, 1849) (Coleoptera: Dermestidae) in Poland - T. WOJAS, J. MICHALCEWICZ;

733 New data on the occurrence of Orestia CHEVROLAT, 1836 (Coleoptera: Chrysomelidae) in Poland - D. TWARDY;

734 New data on the rare and interesting arctic moths (Erebidae: Arctiinae) from south-eastern Poland - J. BURY, M. OBSZARNY


Wersja angielska prac finansowana w ramach umowy 597/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

35; 3
Spis treści Contents (eng.)

Grzegorz HEBDA, Tomasz OLBRYCHT - Oxycarenus lavaterae (FABRICIUS, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) – gatunek nowy dla fauny Polski

Tadeusz WOJAS - Nowe dane o rozmieszczeniu rzadkich gatunków kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) w południowej Polsce

Marek BUNALSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA, Paweł SIENKIEWICZ - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 9. Scarabaeidae: Scarabaeinae

Dawid MARCZAK, Radosław MROCZYŃSKI - Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Scarabaeidae. Część 1. Podrodziny: Melolonthinae, Sericinae, Rutelinae, Dynastinae i Cetoninae

Marek WANAT, Lech BUCHHOLZ, Jerzy SZYPUŁA - Nowe gatunki ryjkowców (Coleoptera: Anthribidae, Apionidae, Curculionidae) w faunie Gór Świętokrzyskich

Krótkie doniesienia:

735 Nowe stanowiska trzech gatunków z rodzaju Brachygluta THOMSON, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) w południowo-wschodniej Polsce - D. TWARDY;

736 Nowe stanowiska Benibotarus taygetanus (PIC, 1905) i Erotides cosnardi (CHEVROLAT, 1831) (Coleoptera: Lycidae) w Polsce - D. TWARDY;

737 Axinopalpis gracilis gracilis (KRYNICKY, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku - L. KARPIŃSKI, W.T. SZCZEPAŃSKI;

738 Nowe dane o występowaniu rzadkich gatunków Arctiidae (Lepidoptera) na Wyżynie Lubelskiej - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR;

739 Nowe stanowisko Archanara neurica HÜBNER, 1808 (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce - R. WĄSALA;

740 Nowe stanowisko Calyptra thalictri (BORKHAUSEN, 1790) (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR;

741 Nowe stanowiska klecanek Polistes nimpha (CHRIST, 1791) i Polistes dominula (CHRIST, 1791) (Hymenoptera: Vespidae) w Polsce - K.B. KOZYRA, M.J. TYCZEWSKA, U.M. EICHERT

Kronika


Contents

Grzegorz HEBDA, Tomasz OLBRYCHT - Oxycarenus lavaterae (FABRICIUS, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) – a new species to the fauna of Poland

Tadeusz WOJAS - New data on the distribution of rare rove-beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in Southern Poland

Marek BUNALSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA, Paweł SIENKIEWICZ - A contribution to the knowledge of beetles distribution in Western Poland. Part 9. Scarabaeidae: Scarabaeinae

Dawid MARCZAK, Radosław MROCZYŃSKI - A contribution to the knowledge of the fauna of the Kampinos National Park: Scarabaeidae. Part 1. Subfamilies: Melolonthinae, Sericinae, Rutelinae, Dynastinae i Cetoninae

Marek WANAT, Lech BUCHHOLZ, Jerzy SZYPUŁA - New weevil species (Coleoptera: Anthribidae, Apionidae, Curculionidae) in the fauna of the Świętokrzyskie Mountains

Short communications:

735 New localities of three species of the genus Brachygluta THOMSON, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in Southeastern Poland - D. TWARDY;

736 New localities of Benibotarus taygetanus (PIC, 1905) and Erotides cosnardi (CHEVROLAT, 1831) (Coleoptera: Lycidae) in Poland - D. TWARDY;

737 Axinopalpis gracilis gracilis (KRYNICKY, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae) in Upper Silesia - L. KARPIŃSKI, W.T. SZCZEPAŃSKI;

738 New data on the occurrence of rare species of Arctiidae (Lepidoptera) in the Lublin Upland - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR;

739 A new locality of Archanara neurica HÜBNER, 1808 (Lepidoptera: Noctuidae) in Poland - R. WĄSALA;

740 A new locality of Calyptra thalictri (BORKHAUSEN, 1790) (Lepidoptera: Noctuidae) in Poland - W. SEKUŁA, R. ŚCIBIOR;

741 New localities of paper wasps Polistes nimpha (CHRIST, 1791) and Polistes dominula (CHRIST, 1791) (Hymenoptera: Vespidae) in Poland - K.B. KOZYRA, M.J. TYCZEWSKA, U.M. EICHERT


Wersja angielska prac finansowana w ramach umowy 597/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

35; 4
Spis treści Contents (eng.)

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA, Roman WĄSALA - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 10. Scarabaeidae, Aphodiinae: Acrossus, Agoliinus, Agrilinus, Aphodius

Radosław MROCZYŃSKI, Dawid MARCZAK - Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Scarabaeidae. Część 2. Podrodziny: Aphodiinae, Scarabaeinae

Marek MIŁKOWSKI – Historia jedynego okazu purpurówki Kaehlera Purpuricenus kaehleri (LINNAEUS, 1758) złowionego w Polsce po II wojnie światowej

Roman WĄSALA, Mirosław MACIĄG – Ponowne stwierdzenie i uwagi o występowaniu Eriogaster rimicola (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera, Lasiocampidae) w Polsce

Paweł JAŁOSZYŃSKI – Dwa gatunki z rodzaju Mesopolobus WESTWOOD, 1833 (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae) nowe dla Polski

Krótkie doniesienia:

742 Nowe stanowiska i nowa roślina żywicielska Dryophilus anobioides (CHEVROLAT, 1832) (Coleoptera: Ptinidae) w Polsce - R. PLEWA, K. RUDZIŃSKI;

743 Nowe stanowiska Aphodius (Limarus) maculatus STURM, 1800 (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w Polsce - A. BYK, T. GAZUREK, Z. BOROWSKI, M. BIDAS, D. DOKTÓR, A. MATUSIAK, Ł. MINKINA, R. PLEWA;

744 Nowe stanowisko Lycoperdina succincta (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Endomychidae) w południowej Polsce - T. WOJAS;

745 Macroplea appendiculata (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) – nowe stanowiska i uwagi na temat rzadkiej stonki w Polsce - R. STRYJECKI, R. ŚCIBIOR, M. NIEOCZYM, J. KLOSKOWSKI;

746 Nowe stanowiska Antispilina ludwigi M. HERING, 1941 (Lepidoptera: Heliozelidae) w Polsce - J. BUSZKO, K. PAŁKA;

747 Nowe stanowiska Mymaromma anomalum (BLOOD & KRYGER, 1922) (Hymenoptera: Mymarommatoidea) w Polsce - M. KRZYŻYŃSKI

Kronika


Contents

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA, Roman WĄSALA - A contribution to the knowledge of beetles distribution in Western Poland. Part 10. Scarabaeidae, Aphodiinae: Acrossus, Agoliinus, Agrilinus, Aphodius

Radosław MROCZYŃSKI, Dawid MARCZAK - A contribution to the knowledge of the fauna of the Kampinos National Park: Scarabaeidae. Part 2. Subfamilies: Aphodiinae, Scarabaeinae

Marek MIŁKOWSKI – History of the only specimen of Purpuricenus kaehleri (LINNAEUS, 1758) collected after World War II in Poland

Roman WĄSALA, Mirosław MACIĄG – Rediscovery and remarks on occurrence of Eriogaster rimicola (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera, Lasiocampidae) in Poland

Paweł JAŁOSZYŃSKI – Two species of Mesopolobus WESTWOOD, 1833 (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae) new in Poland

Short communications:

742 New localities and a new host plant for Dryophilus anobioides (CHEVROLAT, 1832) (Coleoptera: Ptinidae) in Poland - R. PLEWA, K. RUDZIŃSKI;

743 New localities of Aphodius (Limarus) maculatus STURM, 1800 (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) i Poland - A. BYK, T. GAZUREK, Z. BOROWSKI, M. BIDAS, D. DOKTÓR, A. MATUSIAK, Ł. MINKINA, R. PLEWA;

744 A new locality of Lycoperdina succincta (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Endomychidae) from southern Poland - T. WOJAS;

745 Macroplea appendiculata (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) – new localities and some remarks on the rare chrysomelid beetle in Poland - R. STRYJECKI, R. ŚCIBIOR, M. NIEOCZYM, J. KLOSKOWSKI;

746 New records of Antispilina ludwigi M. HERING, 1941 (Lepidoptera: Heliozelidae) in Poland - J. BUSZKO, K. PAŁKA;

747 New localities of Mymaromma anomalum (BLOOD & KRYGER, 1922) (Hymenoptera: Mymarommatoidea) in Poland - M. KRZYŻYŃSKI


Wersja angielska prac finansowana w ramach umowy 597/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2016
Polskie Towarzystwo Entomologiczne