Pełnione funkcje


2021 – obecnie Członek panelu redakcyjnego (Topical Advisory Panel) czasopisma Sensors

2015 – 2020 Członek Komitetu Nauk Agronomicznych PAN

2014 – obecnie Ekspert NCBR

2014 – obecnie Członek Zarządu Sekcji VII: Information Technology, International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR)

2013 – obecnie Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Journal of Agricultural Informatics

2012 – 2017 Przewodniczący Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Informatyka i agroinżynieria

2011 – obecnie Przewodniczący Honorowy Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej

2010 -2014 Członek Komitetu Wykonawczego International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR)

2010 – obecnie Członek Zarządu Sekcji VI: Bioprocesses, International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR)

2009 – obecnie Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Acta Agrophysica

2009 – 2014 Członek Sekcji Nauk Obliczeniowych Komitetu Informatyki PAN

2008 – obecnie Członek Komitetu Koordynacyjnego oraz Rady Programowej Sieci Naukowej „Agroinżynieria dla zrównoważonego rolnictwa przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich – AgEngPol”

2008 – 2011 Przewodniczący Rady Programowej makrokierunku studiów Informatyka i Agroinżynieria

2007 –2016 Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Współpracy z International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR)

2007 –2013 Członek Zarządu European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment

2006 – 2020 Członek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN

2006 – 2017 Kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej

2005 – obecnie Ekspert Państwowej (obecnie: Polskiej) Komisji Akredytacyjnej w zakresie kierunku studiów TRiL, Inżynieria rolnicza

2005 – 2019 Członek Rady Naukowej Czasopism Komitetu Techniki Rolniczej PAN

2002 – 2008 Przewodniczący uczelnianej komisji ds. egzaminowania doktorantów z j. ang.

2001 – 2020 Członek Rady Programowej J. of Research and Applications in Agricultural Engineering

2001 – 2007 Członek Senatu WSNHiD, Kierownik Katedry Informatyki WSNHiD

1999 – 2021 Przewodniczący Zespołu Informatyki Komitetu Techniki Rolniczej PAN, od 2016 – Komitetu Inżynierii Rolniczej PTIR

1999 – 2021 Członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN, od 2016 – Komitetu Inżynierii Rolniczej PTIR

1999 – 2017 Pełnomocnik Rektora ds. Uczelnianych Sieci i Systemów Informatycznych (AR Poznań)

1999 – 2011 Przewodniczący (V-Przewodniczący w latach 1998-1999 i 2002-2003) Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej (POLSITA)

1999 – 2007 Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER)

1999 – 2003 V-Przewodniczący Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych (PIMR)

1998 – 2004 Członek Komisji Problemowej ds. ciągników i maszyn rolniczych i leśnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)

1996 – 1999 Kierownik uczelnianego Ośrodka Informatyki (AR Poznań)

1994 – 2006 Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Rolniczych Instytutu Inżynierii Rolniczej (AR Poznań)

1993 – 2016 Przedstawiciel Rektora w Radzie Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS)

1993 – 2016 Członek (w latach 2000-2002 i od 2009 V-Przewodniczący) Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS)

1993 – 1999 Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Informatyki (AR Poznań)

1993 – 1999 Członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów (AR Poznań)

1991 – 2013 Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Rolniczej ds. Nauki (AR Poznań)

1990 – 1993 Członek Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą (AR Poznań)

1990 – 1993 Członek Senackiej Komisji  ds. Studiów (AR Poznań)

1989 – 1990 Członek Zespołu Ekspertów do spraw Techniki Rolniczej MEN

1988 – 1993 Członek Rektorskiej Komisji ds. Informatyki (AR Poznań)

1987 – 1990 Członek Senackiej Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich (AR Poznań)