Regulamin Organizacyjny

Załącznik do uchwały nr 99/2017 Senatu UPP

 

R E G U L A M I N

 

Centrum Kultury Fizycznej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

§ 1

1.  Centrum Kultury Fizycznej (zwane dalej CKF) jest ogólnouczelnianą jednostką dydaktyczną, działającą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (zwanym dalej UPP) na zasadach określonych w Statucie UPP (zwanym dalej Statutem).

2.  Zadania i strukturę organizacyjną CKF określa niniejszy Regulamin.

3.  Zespołem doradczym i opiniodawczym w zakresie spraw dotyczących działalności CKF jest działająca w UPP Rada ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, której szczegółowe zadania określa Statut.

4.  Działalność CKF podlega nadzorowi prorektora właściwego do spraw studenckich.

5.  CKF ma prawo używania pieczęci podłużnej o następującej treści:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

ul. Dojazd 7

60-632 Poznań tel./fax 61-846-62-50

§ 2

1.  Do zadań CKF należy w szczególności:

1)   organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego umożliwiających rozwój sprawności psychomotorycznych z możliwością rozwoju umiejętności w szerokim zakresie dyscyplin sportowych proponowanych przez CKF,

2)   organizacja i prowadzenie zajęć z sekcjami sportowymi Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego oraz zapewnienie kadry trenerskoinstruktorskiej, bazy i sprzętu sportowego dla poszczególnych sekcji,

3)   organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich studentów oraz dla pracowników UPP,

4)   organizacja zawodów o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i uczelnianym promującym szeroko pojętą kulturę fizyczną oraz naszą Uczelnię,

5)   prowadzenie akcji promocyjnej na bazie własnych obiektów,

6)   organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych i specjalistycznych z możliwością uzyskania specjalizacji w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

2.  CKF współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi UPP w zakresie działalności dydaktyczno-sportowej oraz współpracuje i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi jednostkami dydaktyczno-sportowymi wdrażając nowości metodycznoorganizacyjne z zakresu kultury fizycznej.

3.  CKF realizuje swoje zadania współpracując z Klubem Uczelnianym, Organizacją Środowiskową i Zarządem Głównym Akademickiego Związku Sportowego oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi.

4.  W ramach posiadanych kompetencji CKF organizuje konferencje naukowo-dydaktyczne.

§ 3

1.  Działalnością CKF kieruje jego Kierownik. Zasady powoływania i odwoływania Kierownika CKF oraz jego zadania określa Statut.

2.  Kierownik CFK jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników CKF, odpowiada za realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, majątek i przydzielone środki.

3.  Do kompetencji i obowiązków Kierownika CKF należy w szczególności:

1)       koordynowanie i kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną,

2)       przydzielanie zadań organizacyjnych pracownikom CKF oraz kontrolowanie ich wykonania,

3)       przydzielanie zajęć dydaktycznych pracownikom CKF i nadzór nad ich wykonaniem,

4)       występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników CKF,

5)       kierowanie gospodarką finansową i sprawowanie nadzoru nad mieniem i pomieszczeniami CKF,

6)       dbałość o dyscyplinę pracy nauczycieli oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

7)       sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji i ewidencji oraz sprawozdawczością,

8)       organizowanie współpracy z innymi jednostkami UPP oraz innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności dydaktycznej,

9)       przedkładanie Radzie CKF sprawozdania z działalności jednostki,

10)   zwoływanie i przewodniczenie zebraniom pracowników oraz posiedzeniom Rady CKF,

11)   podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawniania procesu dydaktycznego,

12)   występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach CKF,

13)   wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, tj. uchwałami Senatu i zarządzeniami Rektora,

14)   nadzór nad przestrzeganiem regulaminów obowiązujących w uczelnianych obiektach sportowych,

15)   koordynowanie wynajmu obcych obiektów sportowych do realizacji zajęć dydaktycznych, prowadzenie wynajmu własnych obiektów sportowych firmom oraz osobom fizycznym, sporządzanie protokołów negocjacji i przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji do zawarcia umów z tym związanych,

16)   czuwanie nad realizacją i prowadzenie rejestracji opłat za wynajem uczelnianych obiektów sportowych,

17)   prowadzenie rejestracji opłat za zajęcia rekreacyjne,

18)   prowadzenie spraw związanych z naprawami i remontami uczelnianych obiektów sportowych,

19)   realizowanie zakupów sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć.

§ 4

1.  Do wykonywania zadań CKF zatrudnieni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni i techniczni.

2.  Szczegółowy zakres obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w CKF określa Kierownik.

3.  Do obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w CKF należy w szczególności:

1)       prowadzenie zajęć dydaktycznych,

2)       upowszechnianie osiągnięć nauki i praktyki z zakresu wychowania fizycznego i sportu oraz kształtowanie zainteresowań studentów wymienioną problematyką,

3)       udział w pracach organizacyjnych CKF,

4)       prowadzenie            ewidencji         studentów       objętych          obowiązkowym         wychowaniem fizycznym,

5)       organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych,

6)       prowadzenie zajęć w czasie obozów sportowo-szkoleniowych i turystycznych objętych planem pracy CKF,

7)       prowadzenie prób sprawności fizycznej i sprawdzianów,

8)       podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

9)       pełnienie stałych dyżurów w siedzibie CKF,

10)   udział w zebraniach pracowników CKF,

11)   składanie semestralnych i rocznych sprawozdań z wykonania godzin dydaktycznych.

4.  Zakres obowiązków dla pracowników administracyjnych i technicznych ustala Kierownik CKF.

§ 5

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane na wniosek Kierownika CKF w trybie właściwym dla zatwierdzenia tego regulaminu.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.