Regulamin Zajęć Wychowania Fizycznego

W CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 1. Wychowanie fizyczne jako przedmiot obowiązkowy prowadzony jest na dwóch semestrach I roku (na Wydziale Ekonomicznym na dwóch semestrach II roku). Każdy semestr trwa 15 tygodni i kończy się zaliczeniem.
 2. Studenci objęci wychowaniem fizycznym mają obowiązek uczestniczenia
  w zajęciach w grupie, którą wybrali w ramach otrzymanej oferty.
 3. Regulamin przedmiotu nie przewiduje zwolnień z wychowania fizycznego. Studenci legitymujący się zwolnieniem lekarskim uczestniczą
  w obowiązkowych zajęciach rehabilitacyjnych, bądź w pracach przy organizacji studenckich imprez sportowych.
 4. Kierownik Centrum Kultury Fizycznej może udzielić zwolnień z zajęć studentom będącym aktualnie członkami kadry narodowej i uniwersjadowej. Studenci zobowiązani są do przedłożenia odpowiednich zaświadczeń
  w sekretariacie Centrum Kultury Fizycznej w terminie do 31 października.
 5. Zaliczenia semestru oraz wpisu do Wirtualnego Dziekanatu dokonuje nauczyciel prowadzący daną grupę.
 6. Podstawą zaliczenia z wychowania fizycznego jest frekwencja, aktywny udział w zajęciach oraz imprezach sportowych, a także umiejętności i postępy określone programem nauczenia.
 7. Ustala się następujące kryteria frekwencyjne:
 • student musi mieć w I i II semestrze 13 odbytych zajęć, aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu (dwa zajęcia mogą zostać nieodrobione).
 • student może odrobić tylko trzy nieobecności w semestrze.
 • nieobecności na zajęciach należy odrobić w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym daną grupę.
 • odrabianie zajęć nie może odbywać się w dzień, w którym przypadają planowe zajęcia z wychowania fizycznego.
 1. Student, który nie uzyskał zaliczenia semestralnego, zgodnie z Regulaminem Studiów, musi odrobić zajęcia w następnym semestrze, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Kierownika Centrum Kultury Fizycznej i Dziekana .
 2. Studenci ćwiczący w sekcjach KU AZS reprezentujący Klub i Uczelnię otaczani są szczególną opieką i pomocą.
 3. W ciągu roku akademickiego dwukrotnie (w I i II sem.) organizowane są obowiązkowe testy sprawności fizycznej dla studentów.