Pracownicy

Kierownik katedry

avatar

Pokój 25.1

tel. 61 848 73 23

e-mail: renata.cegielska-radziejewska@up.poznan.pl

Systemowe zapewnienie bezpieczeństwa i jakości w produkcji żywności (GMP/GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000; standardy BRC, IFS). Wdrażanie, doskonalenie i weryfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Monitorowanie stanu higieny w przebiegu procesów produkcyjnych. Wykorzystanie metod mikrobiologicznych w ocenie bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywnościowym. Analiza aktywności przeciwbakteryjnej monomeru i modyfikowanego lizozymu z białka jaja oraz możliwości ich wykorzystania w utrwalaniu żywności. Określanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej naturalnych związków o charakterze utrwalającym (ekstrakty roślinne). Zastosowanie modyfikowanej atmosfery do przedłużania trwałości żywności. Występowanie bakterii, grzybów mikroskopowych i mikotoksyn w jajach i przetworach z jaj.

Pracownicy samodzielni:

Grzegorz Leśnierowski

Pokój 32

tel. 61 848 73 21

e-mail: grzegorz.lesnierowski@up.poznan.pl

Prace naukowo badawcze związane w głównej mierze z surowcem drobiarskim tj. mięsem drobiu i jajami obejmujące procesy technologiczne w produkcji i przetwórstwie jaj. Izolacja składników o dużej wartości użytkowej z białka i żółtka jaj dla konserwacji żywności, a także wykorzystania w medycynie, farmacji i weterynarii. Modyfikacje lizozymu dla rozszerzenia jego spektrum efektywności przeciwbakteryjnej oraz praktyczne wykorzystanie potencjału aplikacyjnego zmodyfikowanego enzymu. Ocena jakości produktów uzyskiwanych z jaj i innych surowców drobiarskich, dobór i udoskonalanie metod analitycznych stosowanych w monitoringu żywności. Metody utrwalania surowca jajczarskiego i użytecznych produktów z jaj, suszenie rozpyłowe i liofilizacyjne, techniki membranowe.

Pokój 25.4

tel. 61 848 73 24

e-mail: jerzy.stangierski@up.poznan.pl

Ocena jakości drobiowego surowca mięsnego, właściwości fizyko-chemicznych w szczególności analiza cech technologicznych oraz użytkowa mięsa drobiowego przeznaczonego na cele przetwórcze. Kreowanie innowacyjnych produktów drobiarskich o cechach żywności wygodnej, funkcjonalnej i dedykowanej dla osób starszych, z uwzględnieniem właściwości odżywczych, fizycznych i strukturalnych. Analiza cech jakościowych, funkcjonalnych i przetwórczych mięsa oddzielonego mechanicznie pochodzącego od różnych surowców rzeźnych (technologia surimi). Opracowywanie i dobór metod analizy instrumentalnej tekstury surowców, produktów i materiałów opakowaniowych połączonych z badaniem struktury powierzchni materiału za pomocą obrazowania cyfrowego. 

Jolanta Tomaszewska Grass

Pokój 34

tel. 61 848 75 12

e-mail: jolanta.tomaszewska-gras@up.poznan.pl

Autentyczność żywności. Wykorzystanie techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do wykrywania zafałszowań żywności szczególnie olejów i tłuszczów jadalnych.

Właściwości termiczne żywności badane za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej: analiza tłuszczów i olejów pod kątem profili topnienia i krystalizacji, indeksu fazy stałej tłuszczów, termostabilność oksydacyjna olejów i tłuszczów w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych (temperatura i czas indukcji procesu oksydacji), polimorfizm tłuszczów, wady jakościowe czekolad (kwiat tłuszczowy), termiczne zachowanie się wody w różnych produktach, przejście szkliste w różnych produktach. Jakość mięsa, ocena i wykrywanie wad mięsa drobiowego, procesy kształtowania jakości mięsa. Systemy zarządzania jakością żywności.

Adiunkci:

Agata Lasik

Pokój 307.2

tel. 61 848 62 62

e-mail: agata.biadala@up.poznan.pl

Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę naukową na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, jak również kilkuletnią pracę w dużym koncernie międzynarodowym, w dziale jakości. Doradca w zakresie audytowania, weryfikowania i doskonalenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w firmach sektora spożywczego. Wdrażanie oraz utrzymywanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością, a także doskonalenie metod szacowania i ograniczania ryzyka w całym łańcuchu żywnościowym. Ocena jakości żywności oraz implementacja nowych rozwiązań technologicznych wspomagających kształtowanie jakości produktów spożywczych, także pod kątem naturalnego zwiększenia w nich zawartości składników o właściwościach funkcjonalnych. 

Anna Kaczmarek

Pokój 307.0

tel. 61 848 73 63

e-mail: anna.kaczmarek@up.poznan.pl

Modelowanie i prognozowanie zmian przechowalniczych żywności. Wielowymiarowa analiza danych z wykorzystaniem technik Data mining, w tym sztucznych sieci neuronowych. Chemometria w badaniu jakości i autentyczności żywności. Statystyczna kontrola procesów produkcyjnych w produkcji, transporcie i przechowywaniu żywności. 

Małgorzata Muzolf Panek

Pokój 307.0

tel. 61 848 73 63

e-mail: malgorzata.muzolf-panek@up.poznan.pl

Ocena jakości żywności – zastosowanie analizy spektroskopowej i metod chemometrycznych do oceny jakości żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Badanie właściwości biologicznie czynnych składników żywności (związki polifenolowe i kwasy fenolowe, kumaryny, karotenoidy). Statystyczne planowanie i analiza doświadczeń.

Tomasz Szablewski

Pokój 33

tel. 61 848 73 19

e-mail: tomasz.szablewski@up.poznan.pl

Problematyka bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych oraz znaczenia środowiska produkcyjnego w zapewnieniu ich najwyższej jakości. Zagadnienia dotyczące określenia skuteczności przeciwdrobnoustrojowej naturalnych ekstraktów roślinnych jak i innych czynników chemicznych i fizycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Prognozowanie bezpieczeństwa i oceny jakości surowców oraz produktów żywnościowych w koncepcji „od pola do stołu. Weryfikacja skuteczności i doskonalenie rozwiązań systemowych w zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji żywności w warunkach zakładu produkcyjnego.

Łukasz Tomczyk

Pokój 307.3

tel. 61 848 62 61

e-mail: lukasz.tomczyk@up.poznan.pl

Wdrażanie i utrzymanie systemów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności. Identyfikacja aspektów środowiskowych w przemyśle spożywczym oraz ocena ich wpływu na środowisko. Modyfikacje lizozymu w celu otrzymania preparatów wykazujących właściwości o wysokim potencjale aplikacyjnym. Planowanie i optymalizacja prac badawczych z wykorzystaniem metod statystycznych. 

Adiunkt dydaktyczny:

dr inż. Maciej Taczanowski

Pokój 307.1

tel. 61 848 73 62

e-mail: maciej.taczanowski@up.poznan.pl

Prawo żywnościowe zarówno w sferze unormowań materialnych jak i procesowych. Harmonizacja  polskiego prawa żywnościowego z unijnym, w tym zagadnienia korelacji systemu pojęć polskiego prawa żywnościowego z prawem unijnym,  łącznie z problemem prawidłowości terminologii polskojęzycznych wersji językowych unijnych aktów prawnych. Wykładnia przepisów proceduralnych urzędowej kontroli żywności w świetle ogólnych zasad Kodeksu postępowania administracyjnego. Realizacja zasad techniki prawodawczej w redagowaniu aktów prawnych z dziedziny prawa żywnościowego.        

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Alina Baraniecka

Pokój 27

tel. 61 848 78 22

e-mail: alina.baraniecka@up.poznan.pl

Bożena Kaczmarek

Pokój 27

tel. 61 848 73 22

e-mail: bozena.kaczmarek@up.poznan.pl

avatar

Pokój 6

tel. 61 848 72 18

e-mail: aurelia.szymil@up.poznan.pl

Pracownicy emerytowani:

Doktoranci:

Pokój 307.3

tel. 61 848 62 61

e-mail: mahbuba.islam@up.poznan.pl

yolanda

pokój: 307.1
e-mail: yolanda.rajagukguk@up.poznan.pl